دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:14:28 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات هردم از فرقه خبری می رسد

هردم از فرقه خبری می رسد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

اه وناله سرمیدادند که چرا به کسی که درحال مقاومت است میگویید مزدوردیروزهم مقاله ای ازرحمان کریمی خوندم که بما تاخته ونوشته بود کسانی که تادیروزدردرون همین سازمان بودند امروزبرعلیه اعتقادات قبلی خودشون مقاله مینویسند جهت یاداوری این ازهمه جا بیخبرباید بگویم ما دردرون همین سازمان چه ایدئولوژی وچه سیاسی مخالف وقبول نداشتیم

                     هردم از فرقه خبری می رسد

یا به قول یکی از همشهری هایم از ..... هر دم بوی می رسد

قبلا میگفتیم سازمان مجاهدین کارش مزدوریست وانها اه وناله سرمیدادند که چرا به کسی که درحال مقاومت است میگویید مزدوردیروزهم مقاله ای ازرحمان کریمی خوندم که بما تاخته ونوشته بود کسانی که تادیروزدردرون همین سازمان بودند امروزبرعلیه اعتقادات قبلی خودشون مقاله مینویسند جهت یاداوری این ازهمه جا بیخبرباید بگویم ما دردرون همین سازمان چه ایدئولوژی وچه سیاسی مخالف وقبول نداشتیم اول چرا ولی رفته رفته بین ما فاصله افتاد انهم بدلیل برخوردهای بغایت ضد انسانی همین شورای شکنجه وسال 71 دراولین ساعت اعلام رسمی فرماندهی همین زنها نوشتیم که قبول نداریم این ازجواب رحمان کریمی وموضوع دوم مقاله ای نوشتم بنام مریم رجوی بلندگوی نیکی هیلی دیشب درایران افشاگردیدم عکس مراگذاشته وبتقلید ازخودم روی عکس نوشته بلند گوی دشمن کلی خندیدم ببین تا کجا سوخته وبدجوری فرورفته منم همین رامیخواستم حال میخواهم همین مزدوری وبلندگویی رااززبان کسی دیگربشنویم تا همگان بدانند فقط حرف ما نیست

یک تحلیل گرامریکایی با تلویزیون الجزیره مصاحبه داشته کی انجام شده نمیدونم ولی دوروزپیش خبرش راخوندم که درمصاحبه گفته مجاهدین تروریست هستند این حرف رابیل کلینتون والبرایت دردهه هفتاد زده وسازمان راوارد لیست تروریستی کردند چیزجدیدی نیست اما حرف اصلی که بنده باان کاردارم این است که گفته سازمان مجاهدین خلق ایران ازسال 83 با سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) رابطه دارد ودریک ضدوبند ودروغ پردازی گفتند ایران بمب اتم میسازد وافشاگری کردند یعنی موساد اطلاعات رابه مجاهدین داد وانها افشا کردند حال سئوال ازمجاهدین این استکه این راهم ما جداشده ها گفتیم ؟ وبقول رحمان کریمی امروزبرعلیه ایدئولوژی قبلی خود صحبت میکنیم ؟ ویا وقتی گفتیم بلند گووسخنگو وحنجره نیکی هیلی به گزاف گفتیم ؟ این تحلیل گرامریکایی چی میگه ؟ درحقیقت میگوید رجوی بلندگو وسخنگو وحنجره نتانیاهوست همین رئیس بنیادگراهای صهیونیست ها نمیگویم یهودیها چون قبلا درشبکه های اجتماعی توضیح دادم صهیونیسم با یهودیت فرق دارد ازیک طرف بلندگوی رهبربنیادگراهای بورژوازی ترامپ است ازیک طرف بلندگوی رهبربنیادگراهای صهیونیسم نتانیاهوست ازیک طرف هم که بلندگوی بنیادگراهای عربی بچه سلمان وتروریست هایش است یعنی ابوبکربغدادی را ارتش ازاد وانقلابی عشایر میداند ممکن است بما بگویی دراین مستراح چی میگذرد قدیما پادشاه انگلیس چون حمام نمیرفت برای جلوگیری ازبوی بدنش روزانه چند لیترعطربخودش میزد تا بوی بدنش بقیه رااذیت نکند حال داستان رجوی شده مثل پادشاه انگلیس بخودش عطرمیزند تا بوی مستراحش رادیگران نفهمند ولی کارازاین چیزها گذشته وبا عطروگلاب انقلابی گری نمیشود بوی مستراح راگرفت بهمین دلیل هرروزیکی امده مزدوری راافشا میکند بی جهت نیست که درتیترنوشتم ازاین مستراح هرلحظه بویی میاید

علی شیرزاد: 2018 / 04 / 27