دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:14:28 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات شرط بندی روی اسبی که قبل ازبیرون امدن ازاصطبل بازنده بود

شرط بندی روی اسبی که قبل ازبیرون امدن ازاصطبل بازنده بود

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

رجوی هم مثل هرمدعی انقلابی بودن ازخون ملت فلسطین درشنیع ترین شکل وخائنانه ترین فرم بهره برداری سیاسی کرده وروی خونهای انها راه میرود ودنبال ساختن نردبان ترقی سیاسی اجتماعی خود است صلح حرفی مفت وپوشال است...

شرط بندی روی اسبی که قبل ازبیرون امدن ازاصطبل بازنده بود

این مقاله رادوسالی هست که میخواستم بنویسم امروزبادیدن عکس یاسرعرفات با صدام تصمیم گرفتم ان رابنویسم یاسرعرفات وصدام راهمه میشناسید ونیازبه معرفی نیست ازطرف دیگرموضوع فلسطین طوریست که همه روی ان سوارمیشوندوبنده هم دراین مقاله قصد حمله به اسرائیل ومحمود عباس ندارم فقط نظرخود راخواستم بگویم یکی ازافرادی که روی فلسطین سواروازان سو استفاده میکند رجویست میخواهم خلاصه وکوتاه به همین موضوع بپردازم ببینیم واقعیست یا باطل واب درهاون کوبیدن است

شاه که رفت سفارت اسرائیل را دادند به فلسطین وعرفات امد تهران ودرجنگ ایران وعراق ازصدام حمایت کرد ودویست نفرهم ازفلسطینی ها دردفاع ازصدام دراین جنگ کشته شدند وعرفات هم گفت من قبل ازهرچیزی عرب هستم وازامت عربی دفاع میکنم درجنگ کویت باهمین دیدگاه وبخیال اینکه صدام پیروزاست بجای دفاع ازامت عربی دریک خطای فاحش واستراتژیک طرف عراق راگرفت مثل اینکه کویت امت عرب نبوددرصورتی که میبایست اعلام بیطرفی ویا حداقل سکوت میکرد انزمان هم ما دوستان باهم صحبت دوستانه داشتیم گفتیم که عرفات سرش رابااین موضع گیری بباد داد وامت فلسطین رابنابودی کشوند وتمامی مبارزات فلسطین وخود رابباد فنا داد ودیگرفلسطین مرده است بعد جنگ عرفات دوراه حل داشت یااینکه کنارمیرفت ویا اینکه تن به صلحی میداد که هیچ اخروعاقبتی نداشت راه دوم وصلح راانتخاب کرد چون یقه اش راگرفتند وباپرزدراسلو قرارداد صلحی راامضا کرد که هیچ اینده ای نداشت وبنیادگراهای اسرائیل باترورپرز یک پای صلح راازبین بردند وکلا صلح مرد وعرفات چندسالی لنگان لنگان بدنبال صلح دوید تا همانطورکه پیش بینی میشد سرش رابباد داده واوراهم ترورکردند بعد ان محمود عباس جای اوراگرفت کسی که هرگزوهرگزبند کفش عرفات درعالم سیاست وبین الملل نبوده ونمیشود واومشروعیت عرفات را درنه درجهان سیاست ونه دربین امت عربی ونه ملت فلسطین نداشته وندارد وهرگزهم کسب نخواهد کردهم همچنان بدنبال نتانیاهو درحال دویدن والتماس است تا اینکه ترامپ کلا همه چیزرا ازفلسطین گرفت این ازشرح ماوقع واما بارها گفته وبازتکرارمیکنم که راه حل فلسطین نه درصلح بلکه درمقاومت است انهم بدلیل امریکا واسرائیل نه فلسطین وانها هرگزبه فلسطین سرزمین خواسته رانخواهند داد اینی که دارند راهم ازانها نگیرند لطف بزرگی کرده اند واگرهمین راهم دارند وتابحال نگه داشتند بخاطرسلاح حماس است این راهم یاد اوری کنم که بنده هرگزوهرگزحماس راقبول نداشته وندارم فقط وفقط به نقش سلاح درداستان فلسطین واسرائیل اشاره وروی ان انگشت گذاشتم وبقیه فلسطین هم اگربخواهند چیزی بدست بیاورند راه انها همین است واما داستان رجوی اززمان شاه نیروهای انها ازجمله مسعود رجوی درفلسطین اموزش نظامی دیده اند ورابطه انها ازانزمان شکل گرفته است وبعد شاه هم رجوی همیشه دنبال این بود که ازحیثیت واعتبارفلسطین دربین کشورهای عربی ومردم ایران برای خودش حمایت کسب کند بهمین دلیل همیشه ازانها حمایت میکرد چون حماس باحاکمیت دینی رابطه داشت وازطرف دیگرجهان سیاست ازعباس سازش کاروبقول معروف کسی که همه چیزرابای داده ومیفروشد بعد مرگ عرفات ازعباس حمایت وچند دیدارهم مریم رجوی درپاریس با عباس انجام داد این دیدارها نه بدفاع ازملت فلسطین بلکه برای زدن چشمک به جهان سیاست واسرائیل وعربستان وحومه بود که منهم باشما هستم وشاید هم حرفهایی بوسیله عباس به عربستان واسرائیل ردوبدل شد نمیدونم فقط درحد حدس است اگرطرفدار ملت فلسطین بود چرادرجریان پایتختی بیت المقدس سکوت کرد وفقط یک اطلاعیه داد ونوشت فقط درروزنامه های داخل فلسطین منتشر شود یعنی بزبان دیپلماتیک ازعمل ترامپ حمایت کرد این راهم بگویم بنده دومقاله نوشتم که هیچ قداستی برای اماکن مذهبی برسمیت نمیشناسم ودریک مقاله هم بنام بیت المقدس نامی اغشته به خون وجنایت حرفم رازدم وازبیت المقدس هم هیچ دفاعی نمیکنم وان راخشت وگل مثل هرساختمانی میدونم پس داستان بنده دفاع ازاین مسایل نیست سو استفاده ازان است بله رجوی هم مثل هرمدعی انقلابی بودن ازخون ملت فلسطین درشنیع ترین شکل وخائنانه ترین فرم بهره برداری سیاسی کرده وروی خونهای انها راه میرود ودنبال ساختن نردبان ترقی سیاسی اجتماعی خود است صلح حرفی مفت وپوشال است راه حل فلسطین ومنافع انها درمقاومت است شکل ان را خودشون مشخص کنند وشرط بندی رجوی روی عباس شرط بندی روی اسب بازنده است واب درهاون کوبیدن

علی شیرزاد:اروپا 2018 / 04 / 29