دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:14:28 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات مجاهد لم یرتابو وبیماری ایدز

مجاهد لم یرتابو وبیماری ایدز

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

رجوی همیشه میگفت رژیم خمینی چون جامعه رابسته باعث فساد بیشترمیشود وزیرچادرهزارفتنه وفساد برمیخیزد .... درجامعه بسته همیشه فساد ازهرنظربیشترازجامعه بازاست ولی سئوال اینه رجوی توکه چنین دیدگاهی داشتی پس چرا جامعه خود رابسته تر کرده وهنوزهم بسته نگه داشته ای مگرنگفتی فساد بیشتراست...

                       مجاهد لم یرتابو وبیماری ایدز

خبری خوندم که مجاهدین به کلینیک یا بیمارستانی مراجعه میکنند که مربوط به بیماران مقاربتهای جنسی است واینکه درمحلی پرسه میزنند که خانمهایی که شغل ومنبع درامد انها ازراه فحشاء است این مقاله درهمین رابطه میباشد قبل ازهرچیزی کوتاه به همین موضوع ودیدگاه دردرون مجاهدین میپردازم

رجوی همیشه میگفت رژیم خمینی چون جامعه رابسته باعث فساد بیشترمیشود وزیرچادرهزارفتنه وفساد برمیخیزد بنده هم قبول دارم که درجامعه بسته همیشه فساد ازهرنظربیشترازجامعه بازاست ولی سئوال اینه رجوی توکه چنین دیدگاهی داشتی پس چرا جامعه خود رابسته تر کرده وهنوزهم بسته نگه داشته ای مگرنگفتی فساد بیشتراست چرابحرفهای خودت عمل نکرده ونمیکنی ؟ میگفت اشرف پاکترین شهرجهان است درصورتی که ما شاهد حاضروناظریم فاسدترین جامعه درجهان بود که بنده نمیخواهم وارداین مقولات بشوم وگرنه چرا رحم زنها رادراوردی قصد توهین ندارم ازچی میترسیدی ؟ جرئت نکردی وگرنه مردها راکلا عقیم میکردی بماند تایک روزمقایسه ای بکنم اشرف رابا قلعه های حسن صباح تا ببینیم این دیدگاه تو ازکجا وبا الگو برداری ازکی بود

میگفت وقتی ایران انقلاب بشود ومجاهدین برسرکاربیایند وجامعه ازاد بشود جامعه بسته خمینی چون فنرجمع شده است وقتی این فنربازشود تا مدتها فساد غوغا خواهد کردباید بازگذاشت تا این پاندول اجتماع درحرکت خودش دریک جا متوقف وبه تعادل برسد بنده هم قبول دارم ولی سئوال اینه چراجامعه خود رابازنمیکنی که به تعادل برسد ؟ ولی واقعیت اینه که جامعه رجوی هرگزبازنخواهد شد تابه تعادل برسد چون بازشدن جامعه همان ونابودی همان

اما برویم سراصل مطلب لم یرتابو یعنی بازگشت ناپذیریعنی کسانی که انقلاب کرده اند هرگزبه قبل برنمیگردند حال میشود نگاهی انداخت ودید که این حرف چقدربی محتوا وپوشال بود بعد خلع سلاح تا به الان دوهزارنفرلم یرتابو برگشته اند وبقیه هم گرچه درالبانی ودرون تشکیلات هستند ولی لم یرتابو بودن رادرپرسه درمحله های انچنانی ومراجعه به بیمارستان وپزشکان خاص مسایل وبیماریهای جنسی به اثبات رسونده اند امیدوارم که بندگان خدا گرفتارایدزنشوند گرچه این بیماریها مربوط به این سالها نیست واین هم ازدیدگاه ونگرش رجوی به مسایل بیرون میاید اگرکه بخواهد ان را درلحاف انقلاب مریم وسفید سفید وسبزینه شدن بپیچید راه گریزی ازان نخواهد داشت پیشنهاد بده اینه تا گندش بیشتربیرون نزده دربها راباز وخود راخلاص وابروی خود رادرهمین حدی که رفته حفظ کن سنگین تری دراشرف هم همین بیماریها بود ولی امکان ظهورپیدا نمیکرد الان شرایط ظهوروعیان شدن پیدا کرده است درهرصورت بیماریهای جنسی مجاهدین لم یرتابو ودرنهایت تبدیل ان به ایدزچالشی است که یقه رجوی راگرفته وولش نخواهد کرد

علی شیرزاد 2018 / 05 / 01