یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات ایجاد دشمنی بین نیروها

ایجاد دشمنی بین نیروها

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

سازمان مجاهدین با این ایدئولوژی وانقلاب مریم به اینجا رسیده بود انواع شکنجه های روحی وروانی ودروغ وتهمت رانثارملت میکرد تابتواند تشکیلات زهواردررفته راحفظ ودیکتاتوری وانسان کشی تدریجی راادامه بدهد

                         ایجاد دشمنی بین نیروها

یکی دیگرازشکنجه های روانی که رجوی دردرون تشکیلات برای حفظ ان اجرا میکرد ایجاددشمنی بین نیروها بود داستان ازاین قراربوداگردونفرباهم دوست ویا نزدیک بودند نفرضعیف که زود بهم میریخت را صداکرده وبدروغ میگفتند فلانی که دوست صمیمی تو هست گزارش نوشته که باتورابطه اخلاقی داشته برو گزارش بنویس ببینیم داستان چیست ازاین کارچند هدف رادنبال میکرد

اول طرف رازیرفشارمیگذاشت که برای نجات خودش گزارش دروغ بنویسد وسندی برعلیه طرف داشته باشد

دوم اگرطرف گزارش مینوشت ان راجلو نفرقبلی میگذاشت واورازیرفشارگذاشته وان گزارش دروغ راسندی برعلیه نفراول استفاده میکرد

سوم اگرهیچ کدام حاضربه نوشتن دروغ نمیشدند بین انها کینه وکدورت ودشمنی ایجاد کرده وانها راازهم جدا میکرد

چهارم نفرانرا برای دوستانش تعریف وطرف رالجن مال میکرد وبقیه هم دشمن او میشدند

پنجم درنشستها ی مسولین هردونفررا لجن مال وفرمانده هان ان رابین بقیه پخش ودرسطح اشرف ابروی طرف را بدروغ وناخق میبردند

دراینجا یک نمونه رامیگویم وبعدا به نمونه های دیگراشاره میکنم

دوستی داشتم که رابطه ما تماما برادرانه واو پیش بنده برادرکوچک بودومنهم برادربزرگ او بودم ما هیچ وقت درهیچ زمینه وموردی صحبت غیرتشکیلاتی باهم نداشتیم تاچه رسد به موضوعات اخلاقی یک روزعصرباهم درباره دروازه بانی اودرفوتبال وتیم مقرواشکالات صحبت کردیم وبنده هم راهنمایی هایی درباره نحوه دروازه بانی به او کردم چون درایران دروازه بانی هم میکردم ازتجارب گفتم تا کارش ارتقا پیدا کند ازهم خداحافظی ورفتیم بعد شام ازسالن بیرون امدم که بروم مسواک زده نمازم رابخونم وبرم دنبال مسولیتم وکارهای روزبعدم رااماده کنم دیدم جلو سالن ایستاده مراکه دید امده وشروع کرد انواع حرفها وفحشها رانثارم کرد که میخواست مراکتک بزنداوراباهزارمکافات ارام کرده وگفتم بگو داستان چیست گفت قبل ازشام مراصدا زده ومیگویند تو گزارش نوشتی که بامن رابطه اخلاقی وجنسی داری من همیشه تورابرادربزرگم میدانستم کی رابطه اخلاقی باتوداشتم که چنین گزارشی نوشتی بنده مات ومتحیرمونده بودم ازاین دروغی که به بنده نسبت داده بودند به او گفتم برادرمن بنده اصلا اهل گزارش نوشتن نیستم واین گزارش که بتو گفتند دروغ محض است میخواهند رابطه مارابهم بزنندوخلاصه اورابامکافات فرستادم رفت فردای انروزگزارشی نوشته وداستان راگفتم وخواستم که نشست جمعی درسطح اشرف بگذارند وگزارش ادعایی مرا که نوشتم برای همه سه هزارپانصد نفربخوانند تامنهم جواب جمع رابدهم تا همه بدانند که ایا گزارش نوشتم یا دروغ وتهمت به بنده وسایرین می چسبونید وباید فلان فرمانده ومسئول بالای سازمان بیاید بگوید چرابدروغ به نفرچنین حرفی زده است وهدف چیست تا نشست نگذاشته وبه ان رسیدگی نکنید ول کن موضوع نیستم وبه این وسیله بین ما جدایی ودشمنی انداختند ونفرهم درنهایت بدلیل همین گزارش دروغ ازسازمان مجاهدین جدا ورفت دنبال زندگی خودش واخرین باری که باهاش صحبت کردم که به کمپ امریکایی ها نرود گفت اگرگزارش نوشتی نمی تونم درسازمانی زندگی کنم که مسئولش گزارش دروغ می نویسد اگرننوشتی که میگویی ننوشتم نمی تونم درسازمانی زندگی کنم که بادروغ وتهمت وافترا وایجاد تفرقه ودشمنی بین نفراتش زندگی کنم

بله سازمان مجاهدین با این ایدئولوژی وانقلاب مریم به اینجا رسیده بود انواع شکنجه های روحی وروانی ودروغ وتهمت رانثارملت میکرد تابتواند تشکیلات زهواردررفته راحفظ ودیکتاتوری وانسان کشی تدریجی راادامه بدهد ای تف به این ایدئولوژی وانقلاب مریم وخود مریم که حرمسرا درست کرد ونفرات خود رابه حرمسرای رجوی فرستاد ودستود دادرحم زنها رابیرون بیاورند ای تف برانان که بی اعتمادی ودشمنی وکینه ونفرت دردرون نفرات ایجاد میکردند انهم نفراتی که برای جنگ باخمینی ودشمن ملت ایران سرجمع شده بودند این کارها بنفع حاکمیت دینی نبود ؟

علی شیرزاد 2018 / 05 / 04