دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات قتل عام مردم فلسطین وسکوت مجاهدین

قتل عام مردم فلسطین وسکوت مجاهدین

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

سازمان مجاهدین ازموضوع فلسطین سواستفاده میکند وهیچ گونه اعتقادی به حق مردم فلسطین ندارد ودرحقیقت اسرائیل را برسمیت می شناسد.... یکی ازروزنامه های عربی نوشته بود مجاهدین ماهانه 82میلیون دلارازعربستان کمک دریافت میکند ایا حاضراست بامحکوم کردن کشتارقید این همه پول را بزند ؟

                       قتل عام مردم فلسطین وسکوت مجاهدین

قبلا درمقاله ای نوشتیم که سازمان مجاهدین ازموضوع فلسطین سواستفاده میکند وهیچ گونه اعتقادی به حق مردم فلسطین ندارد ودرحقیقت اسرائیل را برسمیت می شناسد عده ای چه درشبکه های اجتماعی ویا مستقیم سئوال میکنند ویا سئوالشون شده که چرامجاهدین درقبال موضوع پیش امده وکشتارمردم فلسطین سکوت کرده است این سئوال ازپایه غلط است چرا چون اگربه سیاستها وروابط مجاهدین با کشورهای دیگرنگاه کنیم اگردفاع کند باید تعجب کرد ونشاندهنده تعغیروچرخش درسیاستهای منطقه ای انها خواهد بود وازانجایی که هرگونه صحبت وموضع گیری بضررش میباشد سکوت را درپیش گرفته است واین نوع سکوت درمجاهدین سابقه طولانی دارد وبقول رجوی بایدباسکوت درچنین مواقعی وپایین گرفتن سر؛ بلا رادفع کرد وبقول منوچهرهزارخوانی درجریان حمله عراق به کویت باید به سوراخ موش رفت وباسکوت وبلا تکلیف نگه داشتن موضع ان راازسرگذرانداین که میبینید سکوت میکند به این دلایل است این خونها که بزمین ریخته شد رجوی را درسوراخ موش چپونده واورااچمزکرده است اگرموضع گرفته وازکشتار مثل نیکی هیلی دفاع کند علاوه برروشدن دست وابروریزی سیاسی وبایکوت سیاسی ازطرف ملتها که گرفتاران میشود باید جواب اسرائیل وامریکا وعربستان وحومه راپس بدهد که کمترین ان خالی شدن پشتش ازحمایت سیاسی انها ازهمه مهمترپولهای دریافتی راهم ازدست میدهد یکی ازروزنامه های عربی نوشته بود مجاهدین ماهانه 82میلیون دلارازعربستان کمک دریافت میکند ایا حاضراست بامحکوم کردن کشتارقید این همه پول را بزند ؟ خیراینجاست که متوجه خود فروشی ومزدوری وبی پرنسیبی سیاسی وکثافت کاری را میشود فهمید بله باید دربرابرکشتارکودکان ونوجوانان وزنان ومردان که فقط حق خود که زمین است رامیخواهند سکوت کند وگرنه جواب بولتون وجولیانی منندزومک کین وبچه سلمان وشیوخ مرتجع عربی راچگونه بدهد شیوخ مرتجع منطقه حرف خود رجویست درجریان یازده سپتامبر درنشست گفت بن لادن اگرراست میگوید وادعای انقلابی بودن دارد برود درکشورخودش با حکام مرتجع عرب بجنگد بله حالا مرتجعان عرب شده اند پشتیبانان نیروی انقلابی که ازانها تغدیه سیاسی واقتصادی میکند ومابه ازاء اوهم سخاوتهای انها را جبران میکند چگونه ازتروریسم انها درعراق وسوریه ویمن وفلسطین حمایت وانها را نیروی انقلابی میداند عجب دگردیسی ضد انقلابی ای انجام داده اند بله سکوت وتائید ریختن خونهای انسانهای مظلوم وتحت ستم این گونه دگردیسی ها راتحمیل کرده وابرووحیثیت بدست اورده رابه باد فنا میدهد جوشش خون یعنی این چهره ها رابمرورزمان برملا میکند بنده معتقدم ازحقوق انسانها وبشردرهرصورت باید دفاع کرد وهرجا وتوسط هرکس حقوق بشرزیرپا گذاشته میشود جلو ان ایستاد که رجوی کارش تغذیه ازخون وزیرپا گذاشتن حقوق بشراست وقتی مرزهای سرخ درونی رازیرپا میگذاردوحقوق نیروهای خودش رازیرپا گذاشته وان رامباح میداند چه انتظاری باید داشته باشیم که ازحقوق ملتهای دیگردفاع کند چنین انتظاری مفت پوشال ودورازواقعیت است انتظارها باید منطبق با ایدئولوژی طرف مقابل باشد که چنین خواسته ای ازانقلاب مریم ذهنی ست چون انقلاب مریم ازپایه برتبعیض وحق خوری وستم بنا شده است  

علی شیرزاد 2018 / 05 / 17