دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:14:28 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات مصاحبه مالك بيت مشعل قسمت اخر

مصاحبه مالك بيت مشعل قسمت اخر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

چراميگم اينها ادماي عجيب قريبي هستن .مثلانگاه كن .در نشستها شون ميگن اينهابريده هستن ومزدورولي برا ي گرفتن مستمري وقتي ميريم ميشيم هوادار وبيرون كه رفيتم يا اطلاعاتي يا سفارتي ميشيم

مصاحبه مالك بيت مشعل قسمت اخر

لینک به مصاحبه مالک بیت مشعل

مصاحبه از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است.

چراميگم اينها ادماي عجيب قريبي هستن .مثلانگاه كن .در نشستها شون ميگن اينهابريده هستن ومزدورولي برا ي گرفتن مستمري وقتي ميريم ميشيم هوادار وبيرون كه رفيتم يا اطلاعاتي يا سفارتي ميشيم اقاي سربي اينها بلاهايي سرما اوردن كه هرچي رو توي زندگيم ديدم رو ديدم ولي اينها اب زیر كاه هستن كه سر ادم با پنبه ميبرن.مثلا ميگن مبارزه مسلحانه .من بلاخره وقتي ميگم بايد فرمي بايد داشته باشه .ما ميگيم ارتش ،ارتش يك فرمي داره يك لباس خاكي داره اين لباسشه اين درجه اش هست تو كه ميگي مبارزه مسلحانه سرنگون ميكنم ومشروع هست .كو سلاحت چطوري ميتوني سرنگون كني .مگه تو نمي گي ا ين رژيم با ديپلماتي سرنگون نميشه پسچطور ميخواي سرنگون كني .نگاه كن چقدر جالب درزمان اشرف قبلا به پادگان اشرف معروف بود كه شد وچون سلاحها را تحويل داديم ، اين پادگان بايد بشه شهر .بامن وبهمن امثال بهمن كه با بيگاري وحتي صالح مطلگ درمجلس عراق گفت اينها مرداشون در 24ساعت 18ساعت كار ميكنن.حالا نگاه كن اسم اينجارو گذاشتن كه اشرف سه بود شده الان ارمانشهر .اينها هروز يك چيز ويك اسم ميذارن .خب تو كه سلاح نداري چطورميخواي سرنگون كني .فقط يك چيز مردم سرنگون كنن ومريم خانم بره روتخت سلطنت بشنيه .همه وهمه ميدونن ما اينجا بشينيم بذار بمونيم ومريم هركاري ميخواد بكنه .وبعضيها رو سرگرم كردن به كارهاي ديگه ومنتظرن امريكا وفرانسه وانگليس بيان دروبرشون .واينها ادمهاي فرصت طلبي هستن ودوست دارن ايران هميشه ضربه ببينه وبهره سياسشو ببره ودهشاهي به فكر مردم بود .وقتي بيرون امدم تا ميخواستم كمي خودم وپيرامون بشناسم وبچه ها هم ميگفتن ولي خب من هم شك داشتم ولي خودم سوال هم ميكردم از داخل چون با فاميل در ارتباطيم وقتي اسم اونها رو اور دم گفت تو با اونها هستي گفتم نه ميخوام بينم اونها طرفدار دارن ،گفت توچرا اين حرف ميزني .دفعه ديگه ا ين حرف نزن اگه بزني ديگه با من تماس نگير،هركس از اونها پاشو اينور مرز بذار خونش پاي خودشه .من گفتم دليل چيه .،من اول فكركردم الان ميگه سرخيانتي كه در حق مردم كردن ودرست هم بود وفيلمهاشو ديدم كه توسط استخبارات عراق ضبط شده بود گفت اينا مارو به عذا ب نشوندن اينا ما رو بيشتر غرق باتلاق كردن گفتم از چه نظر ،گفت از بس كه اينها دارن اطلاعات ايران به امريكا ميدن بهانه بمب اتمي مارو دارن زيرفشار ميذارن.تحليل خودم اينه كه وانروزنرسه كه ا ينها به حكومت بكنن.وچون پايگاه مردمي ندارن .

من بهتر كه اين ريلي كه دارن ميرن ومنوچهر اشاره كرد اينها از جنگ دوم عراق وسرنگوني صدام .اينها قشنگ ريل ورفتن همينودارن توي الباني ميرن من يك مثال بزنم چون هرمثالي كه ميزنم مطابقت ميكنه با اين ميخواهند خط خودشون پيشببرن

مثلا دراشرف ميخواستيم برنامه درست ميكرديم وتعداد ما 40نفر بوديم اول با لباس كت وشلوار وكراوات ودم ودستگاه اجرا ميكرديم .همين كه برنامه تمام شد گفتن يك لباس ديگه بپوشيد ولباس عوض كرديم چه لباسي اقا تيشرت وشلوار سورمه اي وما ميپوشيديم وبرنامه ضبط ميكرديم .همين شورشي را فردا اسمشو عوض ميكنن وباوركن همه اينها براي فريب دادن مردم هستش اينها الان بايد خودشون سير نگه دارن هيچ كاري ندارن وهيچ اينده اي متصور نيست اقاي سربي من ميخوام يك كلام ختم كلام بگم من 15سال بوديم وبه كجا رسيديم كه هوادار ميخواد برسه اين بينبده راست گفت هوادار درامريكابودن دوخونه هاي تيمي نتونيستن خوب از زندگي استفاده كنن واينها بخاطر منافعشون كه پول هست دست به همه كار ميزنن يك بار به تو ميگن برو گدايي كن يا برو كاركن اينها اينطوري دارن از هوادارشون سواستفاده ميكنن وگرنه بحث يكان شورشي واينها نيست اگه واقعا رجوي هوادار يا طرفدار داشت حدالاقل يكي از فاميلهم ميگفت مثلا بگه اينجا فلان يكان هست به اين اسم.اصلا وجود نداره واين كارو براي چپندن مردم وهوادارا سلام به اون بكني روز دوم ميگه

پول به من بده اقاي سربي خيلي خنده داره من اين فاكت بگم درنشستهاشون ميگن بريد ومزدور

ووقتي كه برا ي مستمري ميرفتيم به ما ميگفتن ميشه دوهزار لك به ما بدهي معادل بيست يورو به گفتم تو مگي من دارم كمك ا نساني ميكنم بعد از اين كمك بايد دوهزار لك بدم واز تمام بچه نفري ماهي بيست يورو ميگرفتن اينها اينجوري هستن داخل نشنستها مزدورهستيم .بيرون هوادار هستيمم .خواهشي كه دارم نمي خوام مثل من 15سال از دست دادم از هرگردهمايي يا تجمع هست از انها دوري كنيد واقعا وگرنه رقتن همانا واز بين رفتن همانا

من سخن ور نيستم ولي من خودم هستم وواقعيتها را ميگم لاجرم بايد همون كسي باشم

اما سرجواب اين خانوم من ما لك بيت مشعل دارم ميگم من خاك پاي ا ون زناني كه بيرون بياد وهمه روميگه اين بالاتر از اين من سلاح بگيرم وجنگ كنم واين شجاعتش خيلي بالاست كه جنايت رابگه

اقاي سربي به دريا رفته ميداند مصيبتهاي طوفان را .كسي كه مثل من بايد كشيده باشه .ودرنسلي كه هستيم يك نفر ما سالم نيست واز بيگاري وعدم سرم درد ميكنه وميگفتن محاصره نداريم اي داد بيداد ودر ليبرتي وميگفتن تو تمارض ميكني واخرش فرار كرد كه اخرش بيرون فوت كرد.اينها بخاطر بهر سياسي همه كار ميكردن .وميگفتن ما دارو نداريم فلانه بمانه وبا همين الان نسل ما يكشون سالم نيست ازتوز گردن كمر زا نووسردرد ودرمناسبات انها خيلي از ارزشهاي انساني وارزش ا نسان ميگن ولي هيچ وجود نداره توكاركردشون مثلا واقعا اينوبگم مسخرهست رفتم دكتر به اون گفتم اقا سرم درد ميكنه وهوا ميخوره سرم اينطوري ميشم وسابقه ندارم اينطور بشم ،دكتره دست به گوشم ميزنه ميگه تو گوش حس ميكني .گفتم اخه من سرم دردميكنه چكار به گوشم داري .گفت چيزي حس ميكني گفتم مگه بي حسم .يعني ميخوام بگم معذرت ميخوام دكتر نيستن دام پزشكن واكثر بچه ها كه ميرن دكتر اين قرصها روكي برات تجويز كرده گفت كه يك دكتر توي فرقه ،گفت چند سال داري ميخوري گفت چهارسال .سر كشته ها ي مرموز يعني معلوم نيستن اونهايي كه كشته شدن يا مردن چطوري بو ه وسراين معقوله اصلا قبول نداشتم ولي بعدا فهميدم .از هركسي كه احساس خطر كنن به يك شيوه سربنيز ميكردن .يك نفر دراشرف ساعت پنج ديدمش ساعت هشت شب گفتن اين خائن خودشو كشت .اينو يكبار گفتن خودشو توي اتاق اويزان كرده بود.باردوم گفتن رگ دستاشو زده بودبار سو م ما هم بين خودموشن صحبت ميكرديم ديگه چي شد واخرش چي هست ،گفتن دستشو گذاشته بود توپريز برق .پس سه نوع خودكشي كرده وخيلهاروكشته بود همين سيامك به من گفت باورم نميشد .بعدها فهميدم سيامكراست ميگه وتوي همين ليبرتي وعمدا بحث اوردم وهمدورش هست وصحبت كردم گفت ميخواستن سيامك وسربنز كردن .همه ي اين حرفها رازدم يك كلام دروغ نگفتم وهمه برحسب واقعيتها را گفتم وشما ميگيد حرف از دل برايد به دل ميشنيدوچون حرفهام واقعي هست ودروغ خيلي واضخه كه چنين چيزي نيست .                      

  مالک بیت مشعل 2018 / 05 / 19