دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:14:28 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات تضاد اصلی بازی رجوی

تضاد اصلی بازی رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

تضاد اصلی کیست ودرپناه همین نظریه دست به هرکثافت کاری میزنند واینکه حرف نزنید بجیب رژیم خمینی میریزد واینطوری میخواهند همه را ازمیدان بدرکنند کما اینکه درطی چهل سال گذشته رجوی باهمین حربه همه را ازمیدان بدرکرده است ولی دیگردوران چنین دجالیتها وشیادی های سیاسی گذشته است....

                           تضاد اصلی بازی رجوی

این روزها درهمه جا میشنوم ومیخونم که تضاد اصلی کیست ودرپناه همین نظریه دست به هرکثافت کاری میزنند واینکه حرف نزنید بجیب رژیم خمینی میریزد واینطوری میخواهند همه را ازمیدان بدرکنند کما اینکه درطی چهل سال گذشته رجوی باهمین حربه همه را ازمیدان بدرکرده است ولی دیگردوران چنین دجالیتها وشیادی های سیاسی گذشته است ونخواهیم گذاشت ازگلوی کسانی که با این حربه هرمارک وتهمتی راخواستند بما بزنند بخصوص هواداران کثیف سازمان مجاهدین رامیگویم ما که دراین مدت خط وخطوط سیاسی رجوی رابامقالات متعدد وصحبتها بامسولین وگزارشها برای رجوی افشا ونشان دادیم که کوتوله سیاسی واستراتژی بیش نیست شما هواداران معلوم نیست درچه نقطه ای درپشت همین کوتوله سوارهستید واما بحث خودمون

یک حرفی هست بنام تضاد اصلی که رجوی میگوید رژیم خمینی ست چون من با خمینی دشمن هستم پس مجازم دربرابرهرچیزی سکوت کرده ودرصف طرف مقابل یعنی امریکا وصهیونیزم ووهابیت عربستان وتروریسم انها قرارگرفته وازانها حمایت کنم ودادشون به هواست که چرا کشتارکودکان فلسطینی همین چند روزپیش وزخمی کردن چندهزارنفرتوسط صهیونیزم نتانیاهو رامحکوم می کنید این به جیب خمینی میریزد باید گفت اخرپفیوزهای سیاسی کشتاروزخمی کردن به جیب خمینی نمیریزد ولی محکوم کردن ما میریزد حاکمیت دینی روی کشتارسوارنمیشود ولی روی محکوم کردن ما سوارمیشود کشتاروبمباران ونابودی ملت یمن ووبا وانواع بلایای اجتماعی که برسرملت یمن توسط عربستان امده به جیبب خمینی نمیریزد ولی دوکلمه محکوم کردن ما میریزد پس باید گفت این سازمانهای حقوق بشری که همیشه روی ان سوارمیشوی هم بامحکومیت عربستان واسرائیل به جیب خمینی میریزند باید سکوت کنند ای زهی بیشرمی روشون نمیشه بگویند نتانیاهو به به وما ازتو حمایت میکنیم بما حمله میکنند چرا محکوم میکنید واینگونه پشتیبانی خود را ازادم خواران اعلام میکنند بگذارید یاد اوری کنم همانطورکه درسال 89درنشست لایه ای گفتم اینجانب علی شیرزاد نان پفیوزی نخورده ونخواهم خورد اگرکسانی میخواهند بخورند بخودشون برمیگردد و دردام این بازیهایی که رجوی راه میاندازد گرفتارنخواهم شد وحرف خود راخواهم زد یعنی چی تضاد اصلی هرکشوری میتواند با این حربه کثافت کاری خود رابکند مثلا انگلیس وفرانسه میگویند تضاد اصلی ما حفظ منافع شرکتهایمون است پس مجازیم به عربستان سلاح بدهیم وملت یمن وسوریه وعراق ولیبی وافغانستان وسومالی وووورا کشتارکنیم وهیچ کس هم حق حرف زدن ندارد چون تضاد اصلی من که منافع باشد بخطر میافتد وترامپ همین را میگوید تضاد اصلی من منافع امریکاست پس مجازم تمامی قوانین بین المللی وملل متحد وشورای امنیت رازیرپا بگذارم وبه تمامی تعهدات امریکا درقبال جهان پشت پا بزنم وکسی هم حق اعتراض ندارد چون به جیب مهاجرین وسیاهان وبقیه میریزد این حرف تضاد اصلی ازپایه مزخرف وباطل است تضاد اصلی درهرزمان وهرجا ودربرابرهرقانون وعملی حقوق بشروانسانهاست هرجا این اصول زیرپا گذاشته شود توسط هرکس که باشد محکوم است بالاترین حق وحقوق خدشه ناپذیر همین حقوق بشراست که هیچ کس نباید ونمیتواند این تضاد اصلی را درهرجای جهان ودرهرزمانی نادیده بگیرد وهرکس که ان رانادیده گرفته وزیرپا بگذارد باید توسط همه محکوم شود زیرپا گذاردن این حقوق نهایت پفیوزی ؛ بی شرافتی وضد انسانیست خواه رجوی وبچه شاه وهوادارانشون باشند ویا کشورهای دیگرتا به کی میخواهید نان پفیوزی خورده وشرافت خود را به دلاری ودیناری ودرهمی بفروشید وبا جان وزندگی وخون انسانها بازی کنید دوران رجوی وخامنه ای هم تمام خواهد شد انچه باقی خواهد ماند روسیاهی وجنایت شمایان درحق ملتها وملت ایران وثبت درتاریخ است ولکه ننگ ابدی برای تمامی ستم کاران تاریخ ؛ همین

علی شیرزاد 2018 / 05 /24