دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:14:28 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات سیاست راهبردی ترامپ وتودهنی کنگره به مجاهدین

سیاست راهبردی ترامپ وتودهنی کنگره به مجاهدین

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

رجوی چی ها خفه خون گرفته ودرسکوت مطلق فرورفته وهیچ گونه انعکاسی که ندادند ازصفحات اجتماعی هم محو شده ولام تا کلام حرفی نمیزنند بهتربگویم انقدرتودهنی وسیلی نواخته شده ازطرف مردم این دوکشورسنگین است که فکرنمیکنم به این زودی قوه مشاهیرخود رابدست بیاورند یعنی تمام ارزو وامیالشون که برپایه جنگ سواربود رابادبرده حساب میکنند

           سیاست راهبردی ترامپ وتودهنی کنگره به مجاهدین

بنده سخنرانی وزیرخارجه امریکا رامستقیم گوش دادم وبعد سخنرانی درشبکه های اجتماعی نوشتم که سخنرانی بردو مولفه سواربود یک تسلیم تمام عیارواستفاده ازهویج ان (گرچه بنده معتقدم انزمان هرگزهویج داده نمیشد )بلکه چماق برسرمیامد ودوم جنگ یا بزبان ساده یا تسلیم شو وبرو کناریا باجنگ کنارت میزنم بلافاصله دارودسته بچه شاه ورجوی شروع به رقص مایکل جکسونی وغرب پسند کردند ودربوق وکرنا وخواهان برخوردقاطع وتحریمهای بیشترراسردادند که انگاری همین الان حاکمیت دینی سرنگون ومشگل دعوای تخت شاهیست وباید باهم شروع کنند بنده بارها گفته ومیگویم تحریم یک سلاح کشتارجمعی صدبارخطرناکترازبمب اتم است وکسانی که ازان دفاع میکنند صدبارجنایتکارترازکسانی هستند که خواهان جنگ اتمی هستند تا چه برسد به کسانی که داعیه مردم دوستی وانقلاب ونجات ملت رادارند اینها جنایتکاریشون قابل وصف نیست به عراق دوازده سال تحریم نگاه کنید چه بلایی که سرملت نیامد به همین کشورخود نگاه کنید ملت به روزسیاه افتاده اند به یمن نگاه کنید بیست میلیون ادم درحال نابودی هستند کدامین سلاح اتمی اینطوری با روح وروان وهستی ملت انهم درحد گستردگی تحریم بازی میکند وعاقبت ان رابزودی خواهیم دید که مردم ایران به چه روزی خواهند افتاد ازطرف دیگریاداوری کنم که بنده با دخالت ورفتن به کشورهای دیگرازروزاول مخالف بوده وهستم وخواهان ازادی وابادی کشورومردم خودم هستم همین وبس ومعتقدم بالاترین امنیت اجتماعی وسیاسی درازادی و اسایش وارامش ورفاه مردم تامین میشود نه دراتم وقدرت نظامی ورفتن وواردشدن به کشورهای دیگروسرنگونی راهم فقط با قیام مسالمت امیزوتظاهرات واعتصابات سراسری مردم ایران بدون هیچ گونه دخالت خارجی استراتژی درستی درشرایط کنونی ایران وجهان میدانم وبراین اساس مرزم با همه مشخص است اما رجوی وپسرشاه بعد چندروزرقص میمونی ومثل عنتروبوزینه ازمنبرترامپ وپمپئوونتانیاهو وبچه سلمان وحومه بالا رفتن و درپوست خود نمیگنجیدند که بزودی انها به ایران حمله وما رابقدرت میرسانند ولی غافل ازاینکه ملتها درهرجا که باشند خواهان جنگ وکشتارهمنوعان خود نیستند حرف خود راتوسط نمایندگانشون زدند نه به این خاطرکه نمایندگان خواهان ان نیستند به این دلیل که فشارمردم انقدربالا بود که فقط سه روزبعد سخنرانی واعلام سیاست راهبردی امریکا اختیاراعلام جنگ ازنتانیاهو ولیبرمن وزیرجنگ اسرائیل گرفته شد ودیروزهم کنگره همین اختیارراازترامپ ودولتش گرفت وفقط کنگره میتواند اجازه جنگ با ایران رابدهد این بمعنی جلوگیری نیست ولی پوزبند وافسارکت وکلفتی بردهان وگردن نتانیاهو وترامپ وتیمشون است حال ازسه روز پیش که اول مردم اسرائیل وبعد امریکا وارد وفشارراتبدیل به قانون کردند شاهی ها ورجوی چی ها خفه خون گرفته ودرسکوت مطلق فرورفته وهیچ گونه انعکاسی که ندادند ازصفحات اجتماعی هم محو شده ولام تا کلام حرفی نمیزنند بهتربگویم انقدرتودهنی وسیلی نواخته شده ازطرف مردم این دوکشورسنگین است که فکرنمیکنم به این زودی قوه مشاهیرخود رابدست بیاورند یعنی تمام ارزو وامیالشون که برپایه جنگ سواربود رابادبرده حساب میکنند سکوت بخاطراین ضربه است وبملت ایران بخاطرگرفتن اختیاراعلام جنگ ازنتانیاهو وترامپ تبریک میگویم وکوری ونابودی دشمنانش راخواستارم

2018 / 05 /29