دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات سراسیمه ظاهر شدن خانم عاطفه اقبال در مقابل دوربین !

سراسیمه ظاهر شدن خانم عاطفه اقبال در مقابل دوربین !

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

عاطفه اقبال میگوید : کاری که انجام دادم ... کاری حقوق بشری بود نه سیاسی که خودش معنی دارد اگرحقوق بشریست چراالان که رجوی جداشده هارا هرروززیرفشاراقتصادی قرارمیدهد توطئه میکند وانها راتهدید به مرگ وکشتارمیکند وامنیت راازانها سلب کرده صدایت درنمیاید مگرطرفدارحقوق بشرنیستی ایا حقوق بشرمرزوقوم ونژادورنگ میشناسد ؟

سراسیمه ظاهر شدن خانم عاطفه اقبال در مقابل دوربین !         

مصاحبه خانم عاطفه اقبال راگوش دادم که باخانم قزللو انجام داده بود لازم دیدم به چند نکته اشاره کنم دران مصاحبه گفته است کاری که انجام دادم (کمپین خروج ازلیبرتی رامیگوید) کاری حقوق بشری بود نه سیاسی که خودش معنی دارد اگرحقوق بشریست چراالان که رجوی جداشده هارا هرروززیرفشاراقتصادی قرارمیدهد توطئه میکند وانها راتهدید به مرگ وکشتارمیکند وامنیت راازانها سلب کرده صدایت درنمیاید مگرطرفدارحقوق بشرنیستی ایا حقوق بشرمرزوقوم ونژادورنگ میشناسد ؟ یاباید ازان دفاع وبرعلیه ان راافشا وبی ابرو کرد چرا حرفی نمیزنی

درجای دیگرگفته بیرون اوردن رحم زنها دردرون مجاهدین توسط زوج رجوی شاید مشگل پزشکی بوده است انهم تا انجایی که ما میدونیم صد نفرهستند وازفرانسه مثال اورده است باید پرسید این چه مشگل پزشکی بوده که بصورت اپیدمی درامده است ؟ درثانی اگرمشگل پزشکی بوده چرااین مشگل پیدا شده ؟ ورجوی برای این مشگل چرا انها رانزد دکترنبرده ؟ به اروپا نفرستاده ؟ وچرا همانموقع ازمجامع بین المللی درخواست کمک نکرده ؟ او که برای ورود یک کبریت انهمه علم شنگه بپا میکرد چرا برای سلامتی انسانها علم شنگه نکرده ودرخفا و پنهانی دستورخارج کردن رحم زنها راداده است ؟ خانم اقبال این عمل خود عملی ضد حقوق بشری وضد انسانی نیست ؟ درصورتی که خانم فرشته هدایتی گفت من هیچ مشگل پزشکی نداشتم باید سوال کرد چرا الان که یک شاهد عینی وعملی پیدا شده تو به صحنه امده ای ؟ قبلا رجوی همه راانکارومی گفت کارمزدوران وزارتی ست حالا خانم همتی یکی ازان زنان است که میتواند درهردادگاهی رجوی رابه محاکمه بکشاند خانم اقبال این یکی هم پزشکی بود ولی واقعیت اینه که دوسه نفردرجرگه همین خانم عاطفه اقبال بد جوری دریکماه اخیرویراژداده اند که فعلا کاری با انها ندارم ولی باید گفت بعد امدن بولتون وجولیانی وپمپئو وخروج امریکا ازبرجام وتبلیغات رجوی خانم عاطفه اقبال بد جوری ترسیده که اینطوری سراسیمه جلو دوربین رفته وحرف ازحقوق بشرزده وازسیاسی بودن کارش عقب نشینی نموده وبیرون اوردن رحم زنان را مشگل پزشکی عنوان کرده است درصورتی که ما میدانیم مشگل چیزدیگری بود فعلا بگذریم وبه خانم اقبال یاد اوری کنم که ما بهترازتو میدونیم داستان چیست ؟

علی شیرزاد 2018 / 05 / 31