دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:39:50 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات مایع ننگ

مایع ننگ

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

سازمان خیال می کرد که مردم البانی را می تواند مثل شیخ ها ی عراق فریب دهد غافل از اینکه مردم البانی از دوران دیکتاتوری عبور کردند و داری فرهنگ اجتماعی بالا یی هستند.البته خواب پنبه دانه ای برای مردم البانی دیده بود فکر می کرد همان سیاستی که درعراق انجام داد و ان خریدن شیخ ها وسران عشایر و خرج کردن کلان ،کلان پول

مایع ننگ

اولین گروه از لیبرتی به آلبانی آمده بودند به عتوان مجاهدین ایرانی در آلبانی سر زبان ها بود هم دولت آلبانی به خاطر خواست دولت آمریکا از این اولین گروه استقبال کرده بود هم ملت آلبانی چون با فرهنگ ایران آشنایی داشتند برای آنها چیز جدیدی بود وآنرا دنبال می کردند .اما درداخل سازمان اولین گروه را به عنوان گزینه سوم نام می بردند که بریده هستند که خیانتکارهستند.

بعد از اینکه همه مجاهدین به آلبانی انتقال یافتند و مدت یک سال داخل شهر تیرانا بودند بخاطر مناسباتی عقب افتاده ای که بر این فرقه حاکم هست اعضا می باید انرا بی چون وچرا اجرا کنند مردم آلبانی خیلی زود متوجه ان شدند و به سرعت از کلمه مجاهد و مجاهدین بیزار شدند به طوری بارها به دولت شکایت کردند ودرمناسبات اجتماعی هم مردم با انزجار خود را به اعضاء بیان می کردند که اینقدر این امر جدی بود موضوع بریف داخلی این سازمان شد.بارها شد که مردم با جدا شده ها که فکر می کردند جزء این سازمان هستند همین رفتار را داشتند که جدا شده ها بعد از اینکه توضیح می دادند که از سازمان جداشده اند و هیچ رابطه ای با این سازمان ندارند وبیان می کردند که ایرانی هستند رفتار مردم آلبانی دوباره با جدا شده ها با احترام تغییر می کرد سازمان خیال می کرد که مردم البانی را می تواند مثل شیخ ها ی عراق فریب دهد غافل از اینکه مردم البانی از دوران دیکتاتوری عبور کردند و داری فرهنگ اجتماعی بالا یی هستند.البته خواب پنبه دانه ای برای مردم البانی دیده بود فکر می کرد همان سیاستی که درعراق انجام داد و ان خریدن شیخ ها وسران عشایر و خرج کردن کلان ،کلان پول البته از سفره اعضاء ، که اعضاء همیشه ازکمبود ها شکایت داشتند که موضوع تشکیلاتی برای سازمان شده بدین معنی که افراد زیادی بخاطرهمه مشکلات صنفی که در سازمان بود با مسولین این سازمان جرو بحث می کردند وبخاطرهمین کمبودها بعضی از افراد از همدیگر جنس بلند می کردند که این موضوع ،باعث کنتاکت ها برخورد های افراد با هم می شد ویک بی اعتمادی وسوءظن به همدیگر در مناسبات بوجود امد ،البته همه این تقصیرها را به دولت عراق و شخص نخست وزیر عراق می انداخت در صورتی که بسیاری ازان صحت ندارد چراکه هیچ کمبودی برای ستادهای بالا سازمان وجود نداشت هر کمبود فشاری مال پایین ها بود.

باری همه این حرف ها را گفتم که موضوع اصلی حرف من این هست که سازمان فکر می کرد همان سیاست فریبکارانه را می تواند در البانی دنبال کند اما خیلی زوددست سازمان برای مردم با فرهنگ آلبانی رو شد به شدت از کلمه مجاهد و سازمان مجاهدین واکنش منفی نشان می دهند البته چون این وصله ناجور به ایران و ملت ایران وصل هست وظیفه جدا شده ها می باشد درمحیط اجتماعی البانی با قاطعیت بگویند که سازمان مجاهدین مردم ایران را نمایندگی نمی کند خود مردم ایران آگاه هستند و می دانند چه کاری باید انجام دهند وراه خود را مشخص می کنند و ازاین و ان خط نمی گیرند.

سعید کیانی 2018 / 06 /14