جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات ابتكار جديد نفرات جدا شده

ابتكار جديد نفرات جدا شده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

با پدر روحاني ومادر روحاني كه وقتي صحبتهاي نفرات را شنيدند اشكشان در امده وباور نميكردند كه فرقه رجوي كه در كشورشان الان هست با نفرات اين كار را ميكند بله تك تك نفرات كه با هر كسي صحبت ميكرد واز داستان خودش در اين 20 الي 30 سال ميگفت مات ومبهوت بودند كه در دنباي آزاد امروز با نفرات به چه شكل رفتار كرده اند و بقول خودشان ميگفتند اين جنايت جنگي است...

ابتكار جديد نفرات جدا شده

بله اين را هميشه گفتند كه با هم باشيم يك مشت ميشويم وميشود همه كار كرد بله تعدادي از نفرات جداشده كه از بچه هاي بسيار خوب هم هستند به كليساي بزرگ شهر در روز يكشنبه كه تعداد زيادي از نفرات مهم به آنجا مياييند رفته بودند وبعدا از اداي احترام و برگزاري مراسم نفرات با نفرات ديگر صحبت كرده وهمينطور با پدر روحاني ومادر روحاني كه وقتي صحبتهاي نفرات را شنيدند اشكشان در امده وباور نميكردند كه فرقه رجوي كه در كشورشان الان هست با نفرات اين كار را ميكند بله تك تك نفرات كه با هر كسي صحبت ميكرد واز داستان خودش در اين 20 الي 30 سال ميگفت مات ومبهوت بودند كه در دنباي آزاد امروز با نفرات به چه شكل رفتار كرده اند و بقول خودشان ميگفتند اين جنايت جنگي است نه موشك وبمب. موشك وبمب يك روز ميكشد وتمام ميكند ولي شما روزانه كشته ميشديد وبچه بقدري با اينها دوست شده بودند كه هفته قبل هم رفتند . پدر روحاني استقبل كرده وگفته شما ميتوانيد بيايد ، حتي دوستان خود را كه از لحاظ روحي در شرايط بدی قرار دارنند رابياوريد تا التيام پيدا كنند . نفرات ما هم كلي با نفرات مهم آمريكايي ونفرات ديگر كشورها عكس گرفته و صحبت کردند . درصورتي كه اين نفرات كارهاي مهمتري داشتند بخاطر داستانهاي نفرات جدا شده كارهاي خودشان را ولكرده تا ببينند وضعيت اين نفرات واقعي است يا نه . وقتي شنيدند كه همه يك حرف را ميزنند فهميدندد كه چه ماري را در كشور خودشان راه دادند . بله اين مار روزي زهر خود را خواهد ريخت حال كي معلوم نيست ولي اين را به تمام مردم آلباني بگويم همه چيز با بمب وانتحاري نيست همين كه مغز نفرات آلبانيايي را از كثافات خودشان پر ميكنند ويا رشوه هايي كه به دولت مردان ميدهند كه حق نفرات جدا شده را بخورند يا اينكه فردا از همين كشور تكان نخواهند خود خودش از هزار عمليات بيشتر است فقط من به عنوان يك عضو جدا شده به دولت مردان آلبانیائی ميگويم كه هر چه زودتر اينها را از اين كشور بيرو كنند حتي اگر هم بيرون نميكنند نگذارنند كه تشكيلات خود را داشته باشند بايد دولت آلباني با تك تك نفرات صحبت كند تا نفراتي كه نميخواهند بماند بيرون بيايند وامكانات را هم بدهند همين فرقه شركتهايي در كشورهاي شرق آسيا و آمريكا دارد كه اگر بخواهد نفري يك ميليون دلار به هر جدا شده ميرسد بله همه اينها حساب وكتاب شده است دولت آلباني بايد مثل كشوريي مثل المان وسوئد باشد ونگذارد كه تشكيلات در اين كشور شكل بگيرد چون اين مار زخم خورده است والان به هر صورت سم خودش را از طريقي بيرون خواهد ريخت ومن به عنوان يك جدا شده از دولت ومردم الباني ميخواهم به عنوان يك كشور اروپايي نگذارنند كه كشورشان را در منجلاب فرو ببرنند .

احمد رضاپور 2018 / 06 / 15