یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات اعتراف به شکست ازجداشده ها توسط مریم رجوی

اعتراف به شکست ازجداشده ها توسط مریم رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

توکه ما راحلقه ضعیف میدانستی حال چی شده ما ایدئولوژیک شدیم باید گفت ما ایدئولوژیک بودیم ولی بدلیل اینکه اهل پشت بلند گو ومجیزگویی نبودیم تا ازچشم وابروی تو تعریف وتمجید کنیم خوردن نان پفیوزی پیشه ما نبود ومنافع عالیه ملت را مدنظرداشتیم مورد غضب بودیم

           اعتراف به شکست ازجداشده ها توسط مریم رجوی

درخبرها خوندم که مریم رجوی اه وفغان سرداده وازدست جداشده ها سرش رابه دیوارکوبیده وگفته این جداشده ها که ما انها را درطی سالیان مزدوروبریده وخسته ازمبارزه وحلقه ضعیف وصدها یاوه دیگرنصیب انها کردیم برای ازمیدان بدرکردن انها بوده است . پس قبول دارد که مزخرفات ولاطائلات میبافته ودروغ ودغل وتهمت وافترا بارما میکرده است اعتراف واذعان ازاین واضح ترچی میتواند باشد گرچه ما دقیقا میدانستیم که اگرازاین رطب ویابس ها نبافت پس چکارمیخواهد بکند شغل شریف بی پرنسیبی وبیشرافتی راچه کسی ادامه بدهد واینها دقیقا ازروی نیازاوبوده وهست تابتواند هم ازپاسخگویی ازعملکردها ومزدوری های خود برای بیگانگان فرارکند وهم اینکه تشکیلات زهواردررفته را باگرفتن قیمت ازدیگران سرپا نگه دارد وهم اینکه روی سیاستها واستراتژی های صدمن یک غازووارونه گل بمالد وهم ازروشدن ضعف وبی مایگی وپایه های سست انقلاب ایدئولوژیک جلوگیری کرده وان راضعف وبی مایه گی وزشتی های جداشده ها قلمداد کند ولی باید گفت قوانین حاکم برهستی وتکامل سرسخت تروکوبنده ترازاین حرفهاست وقتی خودرانشان بدهند هرضد تکاملی راخرد خواهند کرد چه رجوی ها باشند چه کسان دیگرخوشبختانه قوانین تکامل باکسی شوخی ندارد وبن مایه وشرافت هرکسی را نمایان میکند دوم گفته است انها ایدئولوژیک هستند چی شد توکه ما راحلقه ضعیف میدانستی حال چی شده ما ایدئولوژیک شدیم باید گفت ما ایدئولوژیک بودیم ولی بدلیل اینکه اهل پشت بلند گو ومجیزگویی نبودیم تا ازچشم وابروی تو تعریف وتمجید کنیم خوردن نان پفیوزی پیشه ما نبود ومنافع عالیه ملت را مدنظرداشتیم مورد غضب بودیم وکارها توسط یه عده ادمهای بی صلاحیت وبی پرنسیب که ازرجوی ها به ارث برده بودند اداره میشد وتنها چیزی که مطرح نبود منافع ملت بود وسوما اذعان کرده که بالاترین مسولین همین سازمان قدرت حل هیچ مشگل ومسئله ای راندارند ودرعوض جداشده ها کارهایی میکنند کارستان بله درست گفته هزاران بارگفتیم ونوشتیم که این مسولین وفرماندهان صلاحیت این جایگاهی که دران قرارگرفته اند راندارند انها را بردارید وکاررابه کاردان بسپارید حال برای خودش هم مشخص شده وبه غلط کردم گویی افتاده که بله شما قادرنیستید کاری کنید ولی جداشده ها پیچیده ترین کارها راانجام میدهند باید یاداوری کنم که حالا چی رادیده ای دست وبالمان بسته است وبدون امکانات وگرنه دربرابرافکارعمومی وجهان ودرشبکه های اجتماعی ورسانه ای سکه یک پولت کرده وتووسازمانت رامثل یک شاهی عباسی بی ارزش میکردیم ودرپایان هم گفته کاش انها رانگه میداشتیم بهت گفتیم ازاین کارها نکن وعمرچهل ساله ملت رابرباد نده ضررخواهی کرد گفتیم ازپشت بما خنجرنزن وای بروزی که تصمیم بگیریم جواب خنجرهای قدروخیانت وازپشت خوردن را بدهیم دیدی درست گفتیم حالا ما که فقط یک سوزن زده ایم اینطوری اه وفغانت به هواست اگرشمشیرها انهم ازروبرو (چون ما اهل خنجرازپشت نیستیم وان را مردانه وانسانی نمیدانیم)برشکم تو وشوهرملعون وخونخوارت برود چه خواهی کرد صبرکن جوجه را دربهمن سرامد تعهد امسال نیروها خواهیم شمرد

علی شیرزاد 2018/ 06 / 23