جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات هشدار توطئه دیگر فرقه برعلیه نفرات جدا شده در البانی

هشدار توطئه دیگر فرقه برعلیه نفرات جدا شده در البانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

متاسفانه بعد از چند ماه حقوق بخور نميري كه دادند همه نفرات را كميسارياي سازمان ملل صدا كرده كه ما ميخواهيم حقوق شما را قطع كنيم وبايد فكري به حال خودتان بكنيد ... ولي اين را ميدانيم كه پشت اين قضيه فرقه قرار داردكه باز نفرات را با مقدار كمي پول جذب كرده.... نفرات را باز عليه هم بيندازد وبا دوبه هم زني نفرات را به مرز ديوانگي رسانده ونفرات را مجبور كند از اين كشور فرارکنند ....

هشدار توطئه دیگر فرقه بر علیه نفرات جدا شده در البانی

وضعيت نفرات جدا شده در آلباني

ميخواستم يك چند خطي از وضعيت نفرات جدا شده در الباني براي خوانندگان عزيز بنويسم ومشكلات آنها را كمي براي شما بازگو كنم . خودتان شايد از وضعيت اين نفرات آگاه باشيد نفراتي كه فرقه وهابي رجوي آنها را به آلباني آورد وهمه را بدون امكانات در كوچه خيابانهاي آلباني رها كرد ودر جواب به نفرات جدا شده گفته كه اگر با مانباشيد بايد در آلباني بميريد بله درست ميگويد در دستگاه فرقه اين كلمه هميشه زبان زد بود ه . اينكه هر كه با ما است بهشتي وكسي كه با مانيست جهنمي وبايد در اين دنيا هم زجر بكشد ايدئولوژي مريم ومسعود برگرفته شده از ماهيت اين سازمان است اين مقدمه اي بود كه ميخواستم اول براي عزيزان خواننده شرح بدهم و بگويم كه خودم ونفرات ديگر در چه رنج وعذابي هستيم واينكه بگويم كه ما تعداد زيادي از نفرات ماه ها ويا تفريبا يكسال جنگ كردن وطومارها نوشته وامضا كرديم كه پول مارا كميساريا بدهد كه درست هم همين است چون تمام نفرات پناهنده سياسي حق دريافت حقوق ومزايا را طبق قوانين ژنو دارند وما هم اين كار را كرديم وبه حق خود رسيديم ولي متاسفانه بعد از چند ماه حقوق بخور نميري كه دادند همه نفرات را كميسارياي سازمان ملل صدا كرده كه ما ميخواهيم حقوق شما را قطع كنيم وبايد فكري به حال خودتان بكنيد بله نميدانيم چه بگويم فقط اين را بگويم كه اگر اين حقوق نفرات قطع شود دوباره نفرات ديگر چيزي براي زندگي كردن ساده هم كه داشتند ديگر ندارند ولي اين را ميدانيم كه پشت اين قضيه فرقه قرار داردكه باز نفرات را با مقدار كمي پول جذب كرده ودوباره آزادي را از آنها بگيرد ونفرات را باز عليه هم بيندازد وبا دوبه هم زني نفرات را به مرز ديوانگي رسانده ونفرات را مجبور كند از اين كشور فرارکنند (مانند بعضی از دوستان که به اجبار کشور البانی را ترک کردند )تا ديگر نفري در اين كشور نباشد تا نفرات خودش كه براي بيرون آمدن به شهر ميايند با ماها مواجهه نشود ولي كور خوانده ما عزم جزم كرده ايم واز اين كشور هم نميرويم وتمام افشاگريها را عليه اين فرقه وهابي چند برابر ميكنيم اين را ميگويم حتي از گرسنگي هم بميريم ديگر سمت فرقه نرفته چون براي ما مفهوم آزادي وآزاد بودن از هر چيزي مهمتر است وديگر خسته شده ايم از دوبه هم زني و زيرآب زدن دوستان خود حرفم را به اين كلمه تمام ميكنم كه لعنت خدا بر اين مريم ومسعود كه سالهاي عمر ما را گرفت وما را در آلباني رها كرد بله اين فرقه بعد ميخواهد به مردم خود آزادي ورهايي را ارمغان بياورد شما براي همه مردم رسوا شده هستيد ومردم از ماهيت شما اطلاع پيدا كرده اند

سیعد کیانی 2018 / 07 / 05