چهارشنبه, 25 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات رجوی چگونه به ویلپنت ادم میفرستد

رجوی چگونه به ویلپنت ادم میفرستد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

حالا خبرهم نداشتم که بولی وجولی ویک دوجین سیاستمداران پولی هرکدام چند ده هزاردلارپول میگیرند تا به انجا بیایند... مشاهدات دران کمپ وخوندن خبرها فهمیدم که نه شاهکاربلکه حقه بازی وشارلاتانی وکلاه برداری وکلاه گذاریست که رجوی بنام ویلپنت انجام میدهد دریک کلام ویلپنت یعنی شارلاتانی دجالیت ووارونه کردن حقایق وکلاه برداری وتقلب نه شاهکارانهم با پول مزدوری..

             رجوی چگونه به ویلپنت ادم میفرستد

این روزها بحث ویلپنت است وتبلیغات رجوی میخواهم به مشاهده خودم دراینباره اشاره کنم

رجوی همیشه بما میگفت ایرانی ها رابه ویلپنت میفرستیم ما هم که توی غاروخارج ازجهان زندگی میکردیم وهیچ اطلاعی ازموضوعات نداشتیم من همیشه باخودم فکرمیکردم سازمان این همه ایرانی راچگونه وازکجا میاورد وپیش خودم ان را ازشاهکارهای رجوی میدانستم که برای این همه ادم پاسپورت میگیرد وخلاصه مشکلات ورود وخروج ایاب وذهاب وخوردوخوراک وووورا چگونه حل میکند واین همه پول ازکجا میاورد البته تا حدودی ازامدن پولها خبرداشتم که ازکجا میاید ولی ناقص بود ازطرف دیگه به قوانین اروپا اشنا نبودم درنتیجه این داستان درذهن بعنوان شاهکاراجتماعی وسیاسی نقش بسته بود تا اینکه به اروپا امده وبا قوانین کمی اشنا شدم دریکی ازکشورها درکمپ پناهندگی بودم با یک افغانی ویک پاکستانی هم اتاق بودیم یک روزدوستان پاکستانی هم اتاقیم به اتاق ما امده وباهم درباره رفتن به فرانسه صحبت کرده و رفتند برایم سوال شد اینها که پول خرید سیگارخود راهم ندارند ومثل بنده اس وپاس وده یورو پول نداریم چطوری میخواهند بروند پاریس فردای انروزهم اتاقی افغانی امده وبمن گفت میایی برویم پاریس گفتم نه من کل پول تو جیبم پنج یورو ست گفت پول نمیخواد مجاهدین رامیشناسی گفتم نه کیا هستند گفت ایرانی هستند خیلی پول دارند وهرسال چند هزارپناهنده راازکمپهای کشورهای مختلف جمع کرده یک مراسمی دارند همه خرج وخوراک واتوبوس وووراخودشون میدهند ما فقط سوارشده میرویم دوسه روزدرپاریس سیروسیاحت میکنیم وبرمیگردیم من هم بادوستانم هرسال میروم ولی بعد دنبال تفریح خودم میروم وروزبرگشت سواراتوبوس شده برمیگردم گفتم پاسپورت راچکارمیکنی گفت اینجا اروپاست پاسپورت نمیخواد تازه من فهمیدم که دراین سالیان بدلیل زندگی درغاررجوی چه کلاه گشادی سربنده وبقیه میگذاشته است که گفتم نه نمیایم خلاصه درکمپی که بنده بودم ازکشورهای مختلف رفتند وکمپ تقریبا خالی شده بود وچند نفربیشترنمانده بودیم وبعد برگشت هم کلی یقه مراگرفته بودند که چرا برای تفریح ومسافرت مفت ومجانی ودیدن چند کشورخود رامحروم کردم میخواستم بگویم که اینها که رجوی بعنوان ایرانی قالب میکند وطوری جا میاندازد که افرادی مثل بنده بعد 35سال زندگی دردرون این تشکیلات واشنا به شیوه ها ی کاررجوی وتشکیلاتش ان راشاهکارسیاسی واجتماعی حساب کنم حالا خبرهم نداشتم که بولی وجولی ویک دوجین سیاستمداران پولی هرکدام چند ده هزاردلارپول میگیرند تا به انجا بیایند این راهم اضافه کنم ببینید درذهنم چه شاهکاری ساخته بودم که مشاهدات دران کمپ وخوندن خبرها فهمیدم که نه شاهکاربلکه حقه بازی وشارلاتانی وکلاه برداری وکلاه گذاریست که رجوی بنام ویلپنت انجام میدهد دریک کلام ویلپنت یعنی شارلاتانی دجالیت ووارونه کردن حقایق وکلاه برداری وتقلب نه شاهکارانهم با پول مزدوری که برای کشورهای دشمن ایران وایرانی میکند وباجهای کلانی که به ضد ایرانیها وادمخواران میدهد تا بیایند وحرف ازبمب وجنگ وحمله به ایران بزنند بله ویلپنت کارکردش اینه ونه چیزدیگه

علی شیرزاد«2018/07/08