جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت دوم)

ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت دوم)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

یکباررجوی گفت که خرج امسال ویلپنت چهل میلیون دلارشده درصورتی که ما توسط هواداران خودمون پیش میبریم حقیقت اما اینه این همه پول ازکجا میاید وخدا میداند اعراب چند میلیون بشکه نفت بحسابش میریزند وبا پولشویی انها راواردبازارکرده وبرای اعراب هم پولشویی میکند انوقت بما مارک میزند بله او میخواهد با مارک وادعا های دروغ این مسایل رابپوشاند ودم ازاستقلال بزند رجوی هیچ وقت مستقل نبوده ونخواهد بود...

                   ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت دوم)

درقسمت *اول به شرح مختصری اززندگی خود پرداختم دراین مقاله میخواهم به این موضوع بپردازم که چرارجوی دست به چنین شایعاتی میزند وبا دروغ ودغل وارد بازی میشود دراینده به دروغ ودغلهای رجوی ازجنبه های مختلف خواهم پرداخت دراینجا فقط به موضوع گرفتن پول اکتفا میکنم

درمقدمه این رابگویم که رجوی با مارک زدن به دیگران همیشه دنبال لاپوشانی گنده کاری وکثافت کاری های خودش است وسعی درسرپوش گذاشتن انها دارد

رجوی که خود درملاقات با حبوش رئیس اطلاعات عراق با زبون اشهد خودش میگوید سالی 18میلیون بشکه نفت ویک میلیارد وپانصد هزاردینارفقط خرج تعمیرات میگرفته درصورتی که به سایرمسائل اشاره نمیکند درصورتی که مایحتاج روزانه ازهمه اقلام راازعراق دریافت میکرد وطبق گفته اقای مسعود خدابنده فقط دریک نوبت اقای خدابنده سه کامیون طلا ازعربستان به قرارگاه های مجاهدین اورده است واززمان سرنگونی دولت عراق ازعربستان واسرائیل وامارات پول دریافت میکند بیخود که نیست باجهای چند ده هزاردلاری به ادمکشان امریکایی میدهد تا انها بیایند ودرمراسم مریم رجوی بمباران وحمله نظامی به ایران رادرخواست کنند گرچه قبلا نوشتم درجریان بوش رجوی ازامریکا خواهان حمله به ایران بود وبوسیله پولهای کلان دریافتی از حکومتهای ضد ایران وایرانی وپرداخت به گینگریچ وبولتون وجولیانی ومک کین وتعدادی دیگرخط گرسنه دادن بملت ایران رادنبال میکند یکباررجوی گفت که خرج امسال ویلپنت چهل میلیون دلارشده درصورتی که ما توسط هواداران خودمون پیش میبریم حقیقت اما اینه این همه پول ازکجا میاید وخدا میداند اعراب چند میلیون بشکه نفت بحسابش میریزند وبا پولشویی انها راواردبازارکرده وبرای اعراب هم پولشویی میکند انوقت بما مارک میزند بله او میخواهد با مارک وادعا های دروغ این مسایل رابپوشاند ودم ازاستقلال بزند رجوی هیچ وقت مستقل نبوده ونخواهد بود مدتی اویزان شوروی سابق بود ازاو طلب پول میکرد حالا پادشاه ضد ایرانی عربستان وشیوخ مرتجع وضد ایران وایرانی جایش راگرفته اند پول راازاعراب واطلاعات راهم ازاسراییل میگیرد وبرای ردگم کردن مزدوری برای کثیفترین دولتها وصهیونیزم وحمایت ازتروریسم به امثال بنده مارک میزند که مقاله مینویسیم پول میگیریم برای لاپوشانی همین کارهای خودش است اگربنده پول میگرفتم درچنین شرایط اقتصادی زندگی نمیکردم ومثل رجوی خرجهای چهل وپنجاه میلیونی کرده وبه ادمخوران باج میدادم اینها که دیگرمارک نیست اعتراف خود انهاست که گفته اند چقدرپول میگیرند اگرپول میگرفتم مثل مریم رجوی هرسال چند ده هزاردلارخرج جراحی زیبایی ولباسهای انچنانی میکردم و بنده انتظاری غیرازاین حرفها ومارکها ندارم وقبل ازنوشتن هم میدانستم که سیل اتهامات بسمتم روانه خواهد شد وبااشراف به همه این مسایل تصمیم به نوشتن کردم بگذریم که رجوی مارک وتهمت وافترایی نمانده که دراشرف ولیبرتی نصیب بنده نکرده باشد ازحق نگذریم درمدتی که درون تشکیلات بودم هیچ وقت دو مارک رابمن نزد وانهم این بود که نگفت بنده جزء فراماسونرانگلیس بودم ویا با گشتاپو هیتلردرجنگ جهانی دوم همکاری میکردم غیرازاین دو هرمارکی که تصوربکنید زده وما هم عادت داریم وپوستمون کلفت است ودرپایان اگررجوی سندی دارد که بنده حتی یک سنت پول گرفتم میتواند افشا کند

علی شیرزاد:2018 / 07 / 013

* ttp://www.faryade-azadi.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2399:1397-04-20-22-23-13&catid=81:1391-11-10-13-55-59&Itemid=458