جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات مرز سرخ شلیک‌ ‌

مرز سرخ شلیک‌ ‌

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

سازمان چون به آمریکا آویخته بود با لاس زدن در ملاقاتها با فرمانده هان   آمریکایی ،می خواست با این کارها آمریکا را پشت خودش بیاورد، مسعود رجوی چون می دانست اعضاء در مورد ایستگاه پلیس ،حق را به دولت عراق میدهند .وبرای اینکه آدمای خودش را مجاب به شرکت کردن در این درگیری با پلیس و ارتش عراق ،وبرای اینکه آنها را فریب دهد مدام درنشست هایش می گفت ، دولت عراق مرزسرخ شلیک دارد....

مرز سرخ شلیک‌ ‌               ‌            

         یکی از چیزهایی که باید به آن توجه داشت تحلیل های مسعود رجوی در مورد مسایل سیاسی بود ،که با فریبکاری خاص در عین حال فریبکارانه چنان تحلیل می کرد وآسمان را به زمین می دوخت،وبایک سفسطه کاملا دجالگرایانه ،آنچنان آدما را فریب می داد،وبااین کار آنچه که می خواست تلاش می کرد به نتیجه دلخواه خود برسد،بااین کار همه را فریب می داد وهمه را منتظر اتفاق عجیب نگه می داشت ،در طول این سالها ،بااین سفسطه گری ،آدما را زیر چکمه خود له کرد.یادم هست در جریان تحویل دهی حفاظت اشرف از جانب آمریکا به عراق، ماهها ،آمریکا ودولت عراق وسازمان با هم مذاکره ،کردند، سازمان می گفت ،ارتش عراق باید در بیرون مستقر شود،وعراق حق زدن ایستگاه پلیس داخل اشرف ندارد،سازمان روی آن اصرار داشت . در واقع بدنبال درگیری با عراق بود ومی خواست باایجاد درگیری وخونریزی می خواست مسله اشرف را با تحولات سیاسی داخل ایران گره بزند و رنج مردم ایران را بدزدد .درصورتیکه حق هر کشوری هست که در هر قسمت از خاک خودش ایستگاه پلیس بزند.چون باید اعمال حاکمیت کند،سازمان چون به آمریکا آویخته بود با لاس زدن در ملاقاتها با فرمانده هان   آمریکایی ،می خواست با این کارها آمریکا را پشت خودش بیاورد، مسعود رجوی چون می دانست اعضاء در مورد ایستگاه پلیس ،حق را به دولت عراق میدهند .وبرای اینکه آدمای خودش را مجاب به شرکت کردن در این درگیری با پلیس و ارتش عراق ،وبرای اینکه آنها را فریب دهد مدام درنشست هایش می گفت ، دولت عراق مرزسرخ شلیک دارد،یعنی چون آمریکا بر دولت عراق کنترل دارد وماهم یعنی سازمان چونکه از آمریکا استاتوی حفاظت گرفتیم ،به دولت عراق دستور داده است ،که نباید دماغ یک مجاهد ساکن اشرف خون بیاید وشلیک را برای عراق ممنوع کرده است.چرا رجوی این اراجبف را مستمر در نشستها می گفت؟می خواست اعضاء را مطمٸن کند که در درگیری با حمله احتمالی ،آمریکا پشت مجاهدین هست.حتا در 6،7مرداد وقتی ما صدای شلیک را می شنیدیم ،به ما می گفتند ،گلوله مشقی هست.در19فروردین هم ،اینقدر زرهی به اطراف اشرف آورده می شد،سازمان به نقل از یک روزنامه مجعول می گفت که جابجایی یگان ارتش عراق هست.مسعود رجوی به این همه دروغ راضی نشد وپیام داد که کمیته بستن اشرف توسط دولت عراق منحل شد،وبا اینکار باتوجه که موضوع مربوط به روزپنج شنبه 18فروردین بود ، می دانست که فردا حمله هست چون تا آخرین لحظه هم عراق وهم آمریکا ،تلاش کردند ،که مذاکره با سازمان به نتیجه برسد،آما سازمان ،آکاهانه می خواست که درگیری ایجاد کند ،بااین تحلیل که با خونریزی،اشرف برای مسعود ،حفظ ،شودالبته ازباجان وخون اعضاء خود می خواست ،خودش راحفظ کند.البته برای اعضاء مسعود رجوی مثل یک خونخوار هست.البته روزگار کاملا عادل وباانصاف هست وحساب همه دیکتاتورها را در برابر مردم محاکمه خواهد کرد.

کیومرث بار فروش 2018 / 07 /13