سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات بعد سخنرانی پمپئو رجوی بادمش گردو میشکند

بعد سخنرانی پمپئو رجوی بادمش گردو میشکند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

رجوی درسایتهایش به به چه چه میکند وبادمش گردو میشکند که دیدید پمپئو چی گفت رژیم دیگه سرنگونه یه روزباحرفهای علاوی وچند علاف سیاسی عراقی رژیم راسرنگون میکرد یه روزباتروریسم درسوریه وعراق؛ حالا یه کمی با دلارهای نفتی عربی اشلش رفته بالاتروباج بیشتری میده با حرفهای ادمخواران ودرخواست تحریم ملت وحمله وبمباران ایران رژیم راسرنگون میکند...

      

     بعد سخنرانی پمپئو رجوی بادمش گردو میشکند

همانطورکه میدانید دولت ترامپ درضدیت بامردم ایران حدومرزی نمیشناسد وبنده هم درهمان ابتدای انتخاب ترامپ نوشتم دولت جنگ وتحریم ونوشتم هرکس باهرنام ونشانی که باشد ازسیاست تحریم وجنگ حمایت کند خائن بملت ایران است حرفی که درطی سالیان قبل وبعد برجام اعلام کرده وگفته وخواهم گفت روزشنبه پمپئوبرای یه عده ایرانی مزدوردرامریکا صحبت کرد که تعدادی هم اعتراض داشتند وپمپئو راگه مالی کردند وحرفهای ضد ایرانی خودش رادوباره تکرارکرد دوروزبعد ترامپ درتوئیتی اشاره به حمله داشت که چند روزاست جامعه امریکا وجهان یقه اش راگرفته اند حال ببینیم درچه شرایطی اینها دست بچنین کاری زدند

یک : ترامپ زن بازدستش روشده وباجها یی که داده مشخص وزیرباررسوایی نمیداند چکارکند ناسلامتی رئیس امریکاست وباعث ننگه یه فرد عادی جامعه نیست

دو:داستان مهاجران است وتجاوزبه انها دربازداشتگاه های امریکا وجداکردن کودکان ازمادران وانداختن درقفس

سه: داستان جنگ تجاری که اغاز کرده وجهان دربرابرش ایستاده وبا اروپا وسایرکشورها درمسئله برجام با مشگل روبروست درباره فلسطین همین طور

چهار:با کره شمالی به نتیجه نرسیده واخیرا ناامیدی خودش را توئیت کرده همان که دردیداربا رهبرکره شمالی گفت سلاح هسته ای کره تمام شد

پنج :درباره انتخابات بااتهام همکاری باروسیه روبرو است وصحبتهایش دردیداربا پوتین هم به ان اضافه شد طوری که اوراخائن نامیدند واخیرا یک روزنامه امریکایی گفته ترامپ عضو وجاسوس روسیه ست وزمان عضویت اورا اعلام کرده

شش:درداخل هم که دیگرنگو ونپرس

هفت:درداستان سوریه همکاری او باداعش وکلاه سفیدها روشده کردها راول کرده وسوریه به بلندی های جولان رسیده ودرافغانستان هم بعد هفده سال خواهان مذاکره با طالبان است که طالبان برایش شرط گذاشته خنده داره درجریان یمن هم خرخودومزدورانش به گل نشسته

اگربخواهم قطارکنم زیاد است که به اصلی ها اشاره کردم درچنین شرایطی دنبال دست اویزه وبهترین دست اویز هم ملت ایران است که تحریم کند حمله کند ودرضعیف ترین شکلش حمایت ازیه عده مزدورکند که مثل رجوی برایش سوت وکف بزنند بگذریم همین هم درامریکا برسرش خراب شده وهمه گفتند اینها دست اویز برای برون رفت ازمشکلات داخلی وبیرونیست که بوجود اوردند حالا رجوی درسایتهایش به به چه چه میکند وبادمش گردو میشکند که دیدید پمپئو چی گفت رژیم دیگه سرنگونه یه روزباحرفهای علاوی وچند علاف سیاسی عراقی رژیم راسرنگون میکرد یه روزباتروریسم درسوریه وعراق؛ حالا یه کمی با دلارهای نفتی عربی اشلش رفته بالاتروباج بیشتری میده با حرفهای ادمخواران ودرخواست تحریم ملت وحمله وبمباران ایران رژیم راسرنگون میکند بخاطراینه که درسایتها وشبکه های اجتماعی زنجیرپاره کرده است باید گفت اگرازاین چیزها برای مزدوران ودشمنان ملت ایران ابی گرم میشد درطی سالیان شده بود این فریادها اب درهاون کوبیدن است تنها ودرست ترین راه برای سرنگونی وحفظ منافع ملت نه خارجی بلکه قیام سراسری ومسالمت امیزواعتصابات است نه چیزدیگراگرامروزرجوی بخاطراوهامات بادمش گردو میشکند باید بداند که فردا دم خود رابرفرق خود باید بکوبد مثل داستان جداشده ها

علی شیرزاد: 2018/07/027