سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات حامیان حمله نظامی به ایران چه کسانی هستند

حامیان حمله نظامی به ایران چه کسانی هستند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد
بلبلبل

گفتیم درکنفرانس واشنگتن رضا پهلوی با رجوی وتجزیه طلبان تروریست یک جاجمع وسروکری باهم دارند دم خروس انها که درحال بانگ برای امریکا وادمخوارانش هستند اینجا بیرون میزند وازوحدت ویک کاسه وهمپالگی انها خبر میدهد زمانی که امریکا سران فاسد اعراب رادورهم جمع کرده که ناتوعربی برای تهاجم به ایران راتشکیل بدهد....

حامیان حمله نظامی به ایران چه کسانی هستند
یک رجوی
دو رضا پهلوی
سه تجزیه طلبان
دراین میان که رضا پهلوی بوی داغ کردن خر را استشمام کرده توسط هوادارانش دراوج خرمردرندی ودجالیت وشیادی که هرسه ازهم اموخته اند درحال پرکردن شبکه های اجتماعی هستند حال ان متن وخواسته چیست دقت کنید (ما دریک صورت با حمله خارجی موافقیم که فرماندهی ان باشاهزاده باشد) اولا حمله خارجی غیراز امریکا وعربستان وامارات وتروریستها نیست دوما انها ازهمه حمایت میکنند گرچه بستگی به شرایط بعضی جاها خفه خون میگیرند ماکه ازاول گفتیم اینها مزدورونوکربیگانه ومجری خط امریکا هستند وهرچندوقت امریکا چون دستمال کاغذی انها راببازی میگیرد ماکه گفتیم درکنفرانس واشنگتن رضا پهلوی با رجوی وتجزیه طلبان تروریست یک جاجمع وسروکری باهم دارند دم خروس انها که درحال بانگ برای امریکا وادمخوارانش هستند اینجا بیرون میزند وازوحدت ویک کاسه وهمپالگی انها خبر میدهد زمانی که امریکا سران فاسد اعراب رادورهم جمع کرده که ناتوعربی برای تهاجم به ایران راتشکیل بدهد رضا پهلوی چنین پستهایی را بدستور منتشر میکند اینها خیلی ابله وکوتوله سیاسی هستند که فکرمیکنند امریکا اگربه ایران حمله کند کشوری یکپارچه دودستی تقدیم اینها میکند هرگزازاین خبرها نخواهد بود انگلیس رضا شاه رااورد وبعد گوشش راگرفته درخفت وخواری وذلالت ودریوزگی به موریس پرتابش کرد امریکا محمد رضا را بجای پدرنشاند ودرنهایت با اردنگی ازامریکا به مصرپرتابش کرد حامدکرزای درافغانستان وعلاوی درعراق هم به همین سرنوشت دچارشدند البته درکشورخودشون تجربه استعماروبیگانه پرستی حکایت ازان دارد که مزدوری ونوکری اخرعاقبت خوشی ندارد خودش چون دستمال است وعاقبتش اردنگی وبی ابرویی تاریخی خود ونابودی کشور ایا مابه وطن دوستی اینها شک بی مورد داریم خیر اینان تشنگان قدرتند که باخون ملت تجارت میکنند همین حال ملاقات رضا پهلوی باجورج سوروس چیست خودش وهوادارانش باید جواب بدهند.

  علی شیرزاد 2018/ 10 / 02