تظاهرات هشت فوریه عضدانلو در فرانسه

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو در فرانسه

علی شیرزاد

… گفته هدف از بمب گذاری پاک کردن صورت مسئله آلترناتیو بوده. ما نفهمیدیم آلترناتیوی که ۵۰سال درحال مبارزه است و با اسراییل و امریکا و اروپا دراین پنجاه سال در گیر بوده و کانونهای شورشی او در ۱۲۰۰ شهر ایران فعالیت میکنند و لرزه سرنگونی در دل رژیم انداخته اند با یک بمب نیم کیلویی قرار بوده صورت مسئله اش پاک شود ؟؟

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو در فرانسه (قسمت اول)
لینک به منبع

سخنرانی بهزاد نظیری یکی ازنفرات بخش روابط خارجی مریم عضدانلو که بوسیله کال کنفرانس انجام شده بود را درفیس بوک گذاشته بودند خواندم قبل ازهرچیزبگذارید بحث رجوی با همین بهزاد نظیری درنشست رابگویم این اقا بهزاد سال ۶۰ بعد شروع فازنظامی دستگیر میشود ازوضعیت زندان اوخبرندارم انهایی که بااوبوده اند بگویند ولی دراوج بحبوحه اعدام وکشتار که هرشب دراوین انجام میشد که امار۱۰۰ تا ۳۰۰ نفردرروزرا شاهدین گفته اند وبرای درخواست یک لیوان اب نفرتیرباران می شد حاکمیت دینی دران شرایط به اقا مرخصی داده بود که برود وبخرج خودش بیماری را مداوا کند ؟ !که طبق گفته خودش باباش ازقبل همه چیزرا اماده کرده بود ؟! اقا ازکشورخارج شده است مثل همین دزدها هستند که قوه قضائیه حاکمیت دینی نمی دونه چطوری خارج میشوند خروج اوهم فعلا معلوم نیست شاید هم رابطه اش با پاسداران وشکنجه گران وادمکشان ولایت مثل رابطه رجوی با ساواک بوده ؟؟الله واعلم حال ببینیم چی گفته وقتی حرفها وتحلیلهایش را که بقول خودش مختصر اشاره کرده را میخوندم واقعا خنده ام گرفته بود که چی بخورد ملت میدهد گفته تعادل منطقه تغیرکرده .دلیل معاون دولت افغانستان برعلیه رژیم موضع گرفته واینکه پناهندگان افغان درحال بازگشت از ایران به افعانستان هستند درنتیجه نشانه فروپاشی اقتصادی است . بعدهم اشاره به فعالیت کانونهای شورشی کرده وگفته ما باید با قیام پیوند بخوریم رجوی همیشه میگفت من عامل قیام هستم حال چیشده که رجوی میخواهد با قیام پیوند بخورد مبارک است انشالله ازترس وحشت رژیم ازسرنگونی تا اینکه دوران سیاست مماشات تمام شده وجالب اینجاست که اقا همه را مثل خودش احمق فرض کرده طبق خبری که دستگاههای اطلاعاتی دادند سعدونی هوادارواشپز همین رجوی که میگویند با حاکمیت دینی کارمیکرده وقصد بمبگذاری درتجمع مجاهدین راداشته یک بمب دست سازنیم کیلویی درجیب کتش بوده است ؟این اقا بهزاد دراین کال کنفرانس میگوید اگرموفق میشد صدها نفرکشته میشدند واقعا دجالیت وشیادی وبی پرنسیبی را ازرجوی وعضدانلو به ارث برده است طرف یک کامیون انفجاری که ۱۰۰۰کیلوبمب جاسازی شده  را درمیان مردم منفجرمیکند ده نفرمیمیرد ولی بمب نیم کیلویی انهم دست سازوقتی به رجوی عضدانلو میرسد قراربوده صدها نفر کشته شوند دیگه افا بهزاد خجالت بکش ماروکه نمیتوانی فریب بدهی جالب این است که گفته (هدف ازبمب گذاری پاک کردن صورت مسئله الترناتیو بوده ) ما نفهمیدیم الترناتیوی که ۵۰سال درحال مبارزه است و با اسراییل وامریکا واروپا دراین پنجاه سال درگیربوده وتمام دنیا بخاطرپولهای اخوندها اورا محاصره کرده بودند وازهمه موفق وسربلند بیرون امده وکانونهای شورشی اودر۱۲۰۰شهرایران فعالیت میکنند ولرزه سرنگونی دردل رژیم انداخته اند که رژیم شب وروزمثل بید میلرزد ولی بابمب نیم کیلویی قراربوده صورت مسئله اش پاک شود ؟؟واقعا جای سوال وتعجب داردبعد هم دلش غش وریسه رفته که وزارت خارجه یک پست گذاشته تامردم بااوتماس بگیرند وهزارنفرکامنت گذاشتند ودرپایان هم درخواست تظاهرات ازهواداران خود کرده است احتمالا میخواهد پناهندگان را درپاریس بعنوان ایرانی جا بزند درمقاله بعدی درباره اهداف ان چند نکته رایاداوری میکنم.

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو در پاریس ( قسمت اخر )

در قسمت اول حرفهای عضدانلو که ازگلوی بهزاد نظیری خارج شد را نوشتم دراین قسمت میخواهیم به اهداف تظاهرات بپردازیم برای فهم ان باید ببینیم در چه شرایطی و بخاطر چی قرا است تظاهرات برگزارکنند احتمالا همه خبر دارند که وزیرخارجه امریکا دریک سخنرانی تماما ضد ایرانی و جنگ طلبانه در مصر بحث کنفرانس ورشو رامطرح کرد و هم همان روز درمقاله ای نوشتم که این کنفرانس اعلام جنگ وازهمین امروز افتضاح و شکست خورده است لازم به یاد اوریست که نیم ساعت پیش وزیرخارجه امریکا عقب نشینی و دراطلاعیه جدید خودهم محورهای بحث راعوض کرده وهم اسم ایران راخط زده است بعد صحبتهای پمپئوعضدانلوبالای منبرامریکا رفته وتظاهرات رامطرح کرد چند هدف را دنبال میکند

یک : هدف بیرونی:

 میخواهد با گرداوری پناهنده ها ازاردوگاههای پناهندگی وقالب کردن انها بعنوان ایرانی بگوید من که درپاریس اینقدر هوادار دارم ببینید  درایران دیگه واویلا ، لیلی ست بخصوص اینکه درتظاهرات سال گذشته وامسال هیچ کس درایران صدای او نشد ودرانزوای مطلق قرارگرفت ومجبورشده نیروهاشو مثل الگوی اشرف درالبانی برده درکوه ودره وغارهای البانی صورتها راپوشانده وچند عکس بعنوان کانونهای شورشی بخورد ملت بدهد چندماه پیش سخنگوی وزیرخارجه امریکا رسما درتلویزیون گفت مجاهدین درایران هوادارندارند ومطلوب ماهم نیستند میخواهد این ذهنیت را ازبین ببرد درنتیجه سریعا خود رابا پمپئو هماهنگ نشان داد ازانجا که رجوی همیشه خواهان حمله امریکا به ایران بوده وهست چون حرفهای جنگ طلبانه زد وقبلا هم دوازده ماده رامطرح کرده بود بوی خرکردن داغ بمشامش رسید وفکر کرد که داستان زمان عراق است همین الان جهان پشت امریکا ایستاده و حمله میکند وحاکمیت دینی راسرنگون وقدرت رابه خیانتکارانی مثل فرشگرد ورضا پهلوی وتجزیه طلبان بی بته مزدور و نوکر و استخون خور بیگانه داده و سررجوی کلاه میرود خواست پیش دستی کند ولی نمیداند که تماما بضررخودش تمام میشود وبااین ادا وادوارها وخیانت بملت کلاهی برایش دوخته نمیشود

دو: داخلی :

قبل ازهرچیزروزکابوس نزدیک است روزپایان تعهد نامه های نیروها میخواهد نیروهای وارفته را سرپا کندمیخواهد به نیروها وهواداران وارفته ترازنیروهای تشکیلاتی شرایط سرنگونی بخوردانها داده وبگوید ائتلاف جهانی مثل عراق وهمین فردا ما درقدرت هستیممیخواهد دوباره به این بهانه ووسیله ازنیروها تعهد مجدد دویایکساله بگیرد وبافریب انها رامجددا دراسارت فکری وجسمی نگه داشته وبگوید دیدید ازرفتن خبری نشد ونیروها تماما عاشق من وتشکیلات وایدئولوژی رجوی هستندبه دلایل فوق که اصلی ها رابیان کردم شتابزده دست بکار راه اندازی تظاهرات درفرانسه شد ولی باید بگویم این کارها هیچ دردی ازرجوی وعضدانلودرمان نمیکند درد درد سرطانی ست که تمام تاروپود تشکیلات وتفکرات را درنوردیده انهم عملهای خیانت بارش درطی سالیان که درحق ملت ایران بخصوص نیروهای تشکیلاتی خودش انجام داده ومهمتر ازنظرایدئولوژیک دربن بست است وانقلاب مریم فقط تف سربالا برای زوجین شده که به صورت خودشون برگشت خورده است    

(پایان)