یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: انتشارات کتاب کتاب خاطرات يک ايراني شورشي.

کتاب خاطرات يک ايراني شورشي.

alt

 

نوشته مسعود بني صدر، بازگو کننده نقش وی بعنوان يکي از عالي رتبه ترين اعضای سازمان مجاهدين ايران است . سازماني که نه تنها توانمندي تاثير گذاری در سياست خارجه اروپا، ايالات متحده امريکا و خاور ميانه را داشت، که همچنين کنترل و چيرگي کامل بر ا�?کار گروندگان خود را .ا

 

 

کتاب خاطرات يک  ايراني شورشي.

نوشته مسعود بني صدر، بازگو کننده نقش وی بعنوان يکي از عالي رتبه ترين اعضای سازمان مجاهدين ايران است . سازماني که نه تنها توانمندي تاثير گذاری در سياست خارجه اروپا، ايالات متحده امريکا و خاور ميانه را داشت، که همچنين کنترل و چيرگي کامل بر ا�?کار گروندگان خود را .ا

 خواسته و آرزوی مسعود بني صدر، بعنوان يک دانشجوی �?وق ليسانس در بريتانيا ، برای سرنگوني شاه و بعد ها برای سرنگوني رژيم خميني،  وی را به پيوستن به مجاهدين راهبری نمود. سازماني که با رهبر کاريزماتيک خود، خواستار اطاعت مطلق و ماهيت های باصطلاح روحاني خاص خود بوده و در ذره ذره و جزء به جزء زندگي خصوصي اعضای خود دخالت مي کند  و بصورت سيستماتيک و با است�?اده از روش های سرکوب روانشناسانه،به پاکسازي رده ها و ن�?راتش مي پردازد. اين روش ها آنچنان سخت بوده است که برخي را به شکسته شدن و خودکشي کشانده .ا

ساختار انقلابي مجاهدين خواستار �?دای مطلق و بي چون و چرا بود. مسعود تحت �?شار سازمان، از همسر مورد علاقه اش طلاق ميگيرد. از خانواده و شغلش جدايي مي گزيند و در صحنه جنگ ايران و عراق رها مي گردد تا بميرد. او به مدت يک دهه از �?رزندانش جدا مي گردد. سالها بعد، پس از جدا شدن از آن ها بعنوان يکی از پرسنل کليدی سازمان که مرتب بين اروپا، امريکا و عراق در حال ر�?ت و آمد بوده، مسعود تصميم گر�?ته است تا داستان خود را بيان کند.ا

داستان مسعود، با شجاعت خيره کننده، خود داستان زندگي ای خصوصي، اخطاري از صميم قلب در قبال خطرات نظامي گری و داستان تکان دهنده و ا�?شاگرانه ای از درون مجاهدين است.ا

مسعود بني صدر، در سال هزار و نهصد و پنجاه و سه در تهران متولد شد. وی در سال هزار و نهصد و ه�?تاد و شش به بريتانيا س�?ر کرد و در آنجا مو�?ق به دريا�?ت �?وق ليساني مهندسی و رياضيات از دانشگاه ردينگ گرديد. وی در جريان انقلاب اسلامي ايران به مجاهدين پيوست و بعد ها در قسمت های تبليغات بين المللي و ديپلماسي اين سازمان به کار پرداخت. بني صدر در سال هزار و نهصد و نود و شش از سازمان جدا شود. وی در حال حاضر در لندن زندگي مي کند.ا

اطلاعات بیشتر و لینک به متن �?ارسی و انگلیسی کتاب

www.bandisadr.info