سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: انتشارات کتاب شانتاژ

شانتاژ

کتاب شانتاژ که مجموعه مقالاتی در رابطه با خودسوزي هاي سال 2003 پاريس مي باشد، توسط آقاي مهدي خوشحال گردآوری شده است.

 

 

کتاب شانتاژ که مجموعه مقالاتی در رابطه با خودسوزي هاي سال 2003 پاريس مي باشد، توسط آقاي مهدي خوشحال گردآوری شده است.

این کتاب و موضوع سخن مربوط است به دستگیری دومین مقام رهبری سازمان مجاهدین در فرانسه با مقاله هایی از چند نویسنده و عمدتاً جدا شده از سازمان با موضوع هایی زیر عنوان :

چرا خوشحالم : رضا اسدی ، ناامیدی مجاهدین : از معذی اعلم ترجمه داوود حجازی ، شانتاژ ، سیره مبارکه سازمان مجاهدین خلق : نادره افشاری ، مجاهدین پایان غم انگیز یک رؤیای دردناک : مزدک بامدادان ، من هم محکوم می کنم ولی نه دستگیری مجاهدین را بلکه موضع گیری فرصت طلبانه شما عالیجنابان را : اردشیر پرهیزگاری ، آیا باید به دستگیری اعضای بلند پایه سازمان مجاهدین اعتراض داشت ؟ : هادی شمس حائری،

سماع در آتش : مهدی خوشحال ، مرگ در فرقه : مریم خوشنویس ، خودسوزی مجاهدین : افشین زند ، فرقه خود سوخته : محمد حسین سبحانی ، درام خودسوزی مجاهدین : هدایت سلطان زاده ، خیانت به امید و اعتماد یک نسل : جمشید طهماسبی ، مجاهدین قصد ترور ناراضیان و اعضای سابق خود در خاک اروپا را داشتند : مسعود طیبی ، مجاهدین در آتش : حمید فرخنده،

داستان از چه قرار بود ، سازمان مجاهدین یک فرقه افراط گرای غیر دموکراتیک ، مصاحبه نیویورک تایمز با اردشیر پرهیزگاری ، محمد حسین سبحانی و کریم حقی ، طرح سازمان مجاهدین خلق برای ترور اعضای جدا شده خود در اروپا ، مصاحبه امیر مصدق کاتوزیان با اردشیر پرهیزگاری ، مسعود طیبی و منوچهر سخایی.

آلمان ، ناشر: انجمن سیاسی فرهنگی ایران پیوند ، بهار ۸۳ ، ۸۵ صفحه همراه با تصاویر