شنبه, 30 تیر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:46:41 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: مجاهدین نقدو بررسی برنامه های زنده علی قشقاوی ،قربانعلی حسین نژاد

برنامه های زنده علی قشقاوی ،قربانعلی حسین نژاد

 

برنابرنامه های زنده علی قشقاوی ،قربانعلی حسین نژاد

http://www.youtube.com/watch?v=HNLyQClLmqk

 برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین

سازمان مجاهدین درتلویزیونMardomTV.com

http://www.youtube.com/watch?v=HNLyQClLmqk

جمعه 15 ماه مارچ 2013 برابر با 25 اسفندماه  1391 ساعت 17 بوقت آلمان بمدت دوساعت آقایان

علی قشقاوی از فعالان حقوق بشردرآلمان در مورد مسائل روز و شرایط فعلی و آینده سازمان مجاهدین

قربانعلی حسین نژاد عضو جداشده که مترجم رجوی و عضو بخش روابط خارجی مجاهدین در عراق بوده است، در مورد علت اصرار رهبری سازمان به نگهداشتن افراد در عراق، منابع اصلی مالی دلارهای نفتی صدام و سرکوب و خفقان و کنترل شدید در لیبرتی برای جلوگیری از فرار و ایجاد فضای ماندن در عراق