دوشنبه, 29 مرداد 1397

آخرین بروز رسانی: 08:05:53 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار

اخبار

برنامه ده ماده ای مریم رجوی قسمت دوم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزاد این نظام قضایی مدرن راانقدرقشنگ دردرون تشکیلات پیاده کرده بود که به قشنگی گل رزوبوی گل یاس میداد خودش شاکی ووکیل مدافع و قاضی ودادستان وحاکم شرع بود وحکم میداد میشود بما بگوید درسال 74که بیش از700نفررابه اتهام خود ساخته نفوذی واینکه میخواستند رهبری راترورکنند که باعث کشته شدن تعدادی وشکستن دست وپای تعدادی دیگروضرب وشتم وشکنجه های جسمی وروحی شد درکدامین دادگاه وبازپرسی وبا کدامین اصل....

عقل سلیم و شو ویلپنت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

سازمان مجاهدین همچنان که خودش به خوبی میداند در حال یک فروپاشی عظیم درون تشیکلاتی است به این منظور که نفرات داخل تشیکلات به دلیل سخت گیریهای سازمان و دروغهایش و از همه بدتر زندان سازی در آلبانی خسته شده اند و دیگر توان ماندن در تشکیلات را ندارند. واقعیت این است که 21 بهمن خیلی از نفرات از تشکیلات خارج خواهند شد...

شوی تهوع آور ویلپنت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

وچرا سازمان اجازه نمی دهد که تلویزیون های فارسی زبان بتوانند ازاین گردهمایی گزارش تهیه کنند ؟؟چطور سازمان درسیمایش از این گردهمایی نقل قول ازاین خبرگزاریها خبر پخش می کند اما خود خبرنگارها نمی توانند حضور داشته باشند وبه طورمستقل تهیه کند..

هشدار توطئه دیگر فرقه برعلیه نفرات جدا شده در البانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

متاسفانه بعد از چند ماه حقوق بخور نميري كه دادند همه نفرات را كميسارياي سازمان ملل صدا كرده كه ما ميخواهيم حقوق شما را قطع كنيم وبايد فكري به حال خودتان بكنيد ... ولي اين را ميدانيم كه پشت اين قضيه فرقه قرار داردكه باز نفرات را با مقدار كمي پول جذب كرده.... نفرات را باز عليه هم بيندازد وبا دوبه هم زني نفرات را به مرز ديوانگي رسانده ونفرات را مجبور كند از اين كشور فرارکنند ....

مالک شراعی یکی از بهترین نجات غریق ها بود

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

اگر این طور است مریم رجوی بایستی در گردهمایی خودش در پاریس بیشترین ادای احترام را به مالک میکرد چون کم فداکاری نکرد و اینکه او جزو لشکر به اصطلاح فدایی اشرف ( بخوانید مسعود ) بود. مریم قجر حتی یک عکس از مالک نگذاشته بود که به آن ادای احترام کند و این نشان میدهد که این موضوع خیلی مشکوک است و بوی توطئه سازمان از آن بلند است ......

ایا مریم رجوی مرگ سیاسی وایدئولوژیک مسعود رجوی را اعلام کرد ؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزادمریم رجوی درهرمراسمی بخصوص درمراسمهای همیشگی دراول صحبت با اب وتاب ازمسعود بعنوان رهبرمقاومت یاد میکرد وبه به وچه چه میکرد ولی امسال درابتدا هیچ صحبتی ازرهبرمقاومت ورهبرعقیدتی نکرد ودرطول سخنرانی هم دوباراسم اورااورد وازاو نقل قول کرد که درهردومورد گفت مسعود رجوی چنین گفته...

برنامه ده ماده ای مریم رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزادخواهرومادروجد واباد ما هم ازدست ایادی رجوی درامان نبودند خواهرومادرما زن نبودند وبخاطرما میبایست لجن مال شده وهراتهامی که نسبت خودشون بود به خواهرومادرماها نسبت میدادند ما مجاهد بودیم دررهبری سیاسی مشارکت داشتیم ؟

حضور مهمانان همایش مجاهدین در پاریس با وعده غذا و هتل

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

گاردین؛ حضور مهمانان همایش مجاهدین در پاریس با وعده غذا و هتل و ۲۵ یورو پول نقد

انعکاس های هموطنان نسبت به شو مریم قجر قسمت ششم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مریم20این خانم با شوهر احمقش هنوزمتوجه نشدند که در ایران جایی ندارند و بهتره نزدیک حتا مرز های ایران نشوند که بازماندگان کسانی را که کشته اند خشتکشان را پاره و دمارشان را در خواهند آورد " از ما گفتن بود در دامان اربابشان نان و شرابی بخورند و دعا کنند که تا بحال زنده مانده اند

صفحه 5 از 230