هشدار به مردم و دولت آلباني

چاپ

فرقه رجوي فرقه بسيار كثيف وناصادقي است كه موريانه وار وبا صبر وحوصله وارد هر ارگان وكاري ميشوند . شايد شما در وهله اول بگوييد چه انسانهاي كاري وپاكي هستند درست است ، چون مزیت اين سازمان همين است كه گفتم كاري که اانجام ميدهند ، به ظاهر خيلي محترمانه ووبا حوصله وارد ميشوند . در اين راستا هم سر مسائل مالي كم نميگذارند . اين فرقه فتنه انگيزي در وجودش هست ويكي از كارهايي كه ميكند ، در مسائل دولت وارد ميشود واگر راه ندادند وكسي به آنها بها نداد آنها از طريق اپوزوسيون آن كشور وارد ميشوند . با پولهاي كلان كه خرج ميكنند به آن دولت ميفهمانند كه بايد ما را هم وارد ارکان خود كني ....

هشدار به مردم و دولت آلباني

من يك عضو سابق اين فرقه هستم وميخواهم توضيحاتي در مورد كارها وآينده فرقه براي شما شرح بدهم . فرقه رجوي فرقه بسيار كثيف وناصادقي است كه موريانه وار وبا صبر وحوصله وارد هر ارگان وكاري ميشوند . شايد شما در وهله اول بگوييد چه انسانهاي كاري وپاكي هستند درست است ، چون مزیت اين سازمان همين است كه گفتم كاري که اانجام ميدهند ، به ظاهر خيلي محترمانه ووبا حوصله وارد ميشوند . در اين راستا هم سر مسائل مالي كم نميگذارند . اين فرقه فتنه انگيزي در وجودش هست ويكي از كارهايي كه ميكند ، در مسائل دولت وارد ميشود واگر راه ندادند وكسي به آنها بها نداد آنها از طريق اپوزوسيون آن كشور وارد ميشوند . با پولهاي كلان كه خرج ميكنند به آن دولت ميفهمانند كه بايد ما را هم وارد ارکان خود كني . اين فرقه اصلا حرف دولتي كه در آن كشور هست را نميخواند وقبول ندارد . تنها كسي كه فرقه ازآن حساب ميبرد آمريكا است . آن هم مجبور است ، چون حفظ خود را مديون آمريكا ميداند . نمونه اش هم در عراق چطور بين احزاب سياسي فتنه انگيزي ميكرد وهمه را به جون هم مي نداخت تا از آب گلالود ماهي بگيرد. بله دولت عراقي كه سالها با فتنه انگيزي اين سازمان ودادن خونهاي زيادي به سامان نرسيد .همين الان هم سازمان مدعي 500 ميليون حق وحقوق خود از دولت عراق ميباشد . در صورتيكه من يكي از اين اعضا بودم واين مسخره بازيهايي كه فرقه به راه انداخته بود دروغ محض بود چون كه خيلي از اجناس مال مردم عراق بود كه از دولت قبلي به اينها رسيده بود وخيلي از اجناس هم فروخته شد در ليبرتي كه خودم هم در جريان آن بودم وتعدادي هم كه اجناس در اشرف مانده بود خود دولت عراق به فرقه گفته بود كه من 6 ميليون دلار بابت ماشينهايتان ميدهم وبعضي از اجناسي كه خودتان خريديد درست ميگفتند چون اجناس بيشتر از اين هم نميرزيد ورهبري سازمان هم اين را در نشستي گفته بود وميگفت پول آن براي ما ارزش ندارد خدا شاهد است كه ميگفت كه جنگ سر اين موارد براي ما مهم است يعني فتنه انگيزي در عراق اين مثال را زدم كه مردم آلباني ودولتش از همين الان به گوش باشند كه اين فرقه موريانه وار وارد دستگاه شما خواهد شد و فتنه انگيزي را كشور آلباني شروع ميكند چون به قول خودشان درگيريها در كشوري كه هستند وهستيم براي ما خير وبركت است بايد دولت آلباني از همين الان شرايطي براي اين فرقه بگذارد چون اين فرقه جز حرف آمريكا حرف كسي ديگر را قبول ندارد بايد با اين فرقه با مشت آهنين برخورد كرد وهميشه بالاي سرش بود واگر خطايي كرد با مشت به سر آن كوبيد كشور آلباني كشوري با مردمان خوب ومهمان نواز وكشور آرام وزيبايي است پس هوشيار باشيد ونگذاريد عراق ديگري در كشور شما به وجود بيايد ومردم آلباني هم در اين راستا ميتوانند كمك كار دولت باشند واز اين فرقه فاصله بگيرند تا آلوده نشوند وهوشيار باشند وگول تفكرات اين سازمان را نخورند مثالهاي زيادي است كه ميتوان از فتنه انگيزي اين سازمان گفت مثلا كشتار كردهاي عراق وشيعيان عراق كه همه بچه هاي فرقه در درونش قبول كردند اين موضوع را ميگفتد چرا سازمان دروغ ميگويد ما خودمان در كشتار بوديم وخودمان كشتيم وفيلمهايش هم هست بله وووو مثالهايي از فتنه انگيزي اين سازمان ميشود گفت ولي من خلاصه اي را فقط گفتم واميدوارم كه مردم آلباني نگذارند عراق ديگري در اين كشور آرام بر پا بشود وخودما هم كه از اين فرقه بوديم به مردم آلباني كمكهايي در افشاگريهاي اين سازمان خواهيم كرد تا مردم ودولت آلباني از ماهيت اين فرقه آشنا شوند.

عضو جدا شده از فرقه رجوي. تيرانا . آلباني . سعید زمانی