جشن حقارت فرقه رجوی در البانی بعد از موضع گیری ترامپ علیه ایران

چاپ

بعد از سخنرانی پانزده دقیقه ای ترامپ که بلافاصله مریم قجر بیاینه داد .در مقرهاي فرقه در البانی جشن وپايكوبي بود. بخاطر اينكه ترامپ عليه مردم ايران موضع گرفته وميخواهد باز مردم ايران را تحريم كند . مريم قجر از اين قضيه خوشحال بشود آخر چرا آدم بايد اينقدر پست ورذالت پيشه باشد كه بخواهد مردمش باز رنج تحريم را ببينند....بهتر است كه بجاي اين طور جشنها بفكر آينده خود باشي ، منتظر اين همه نفرات كه سالهاي عمرشان را تو گرفتي باشي كه بيايند انتقام سالهاي عمرشان را از   تو بگيرند نمونه اش هم من كه به هر كجا   هم بروي سايه تو هستم ....

جشن حقارت فرقه رجوی در البانی بعد از موضع گیری ترامپ علیه ایران

اين كلمه ،كلمه ای است كه آدم از روی ناچاري وكمبود وبر اساس داده ها ونداشته هاي خود دست به هر كاري ميزند . بعد از صجبتهاي اين مرد ديوانه كه براي همه هم اثبات شده كه اين مرد تعادل فكري ندارد . به عنوان يك رواني شناخته ميشود منظورم آقاي ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا را ميگويم . در اقدامي ديوانه وار سر برجام صحبتهايي كرد كه نميخواهم وارد جزئيات اين قضيه بشوم . فقط اين را بگويم كه اين آقاي ترامپ هيچ غلطي نميتواند جلوي عزم وارارده ملت ايران رابگيرد . ولي ديشب فهميديم كه آقاي ترامپ ديوانه نيست واز او ديوانه تر هم هست ، شايد بپرسيد كيست بله او كسي نيست بجز مريم قجرعضدانلو. بعد از سخنرانی پانزده دقیقه ای ترامپ که بلافاصله مریم قجر بیاینه داد .در مقرهاي فرقه در البانی جشن وپايكوبي بود. بخاطر اينكه ترامپ عليه مردم ايران موضع گرفته وميخواهد باز مردم ايران را تحريم كند . مريم قجر از اين قضيه خوشحال بشود آخر چرا آدم بايد اينقدر پست ورذالت پيشه باشد كه بخواهد مردمش باز رنج تحريم را ببينند ، او بتواند به خواسته خود برسدكه باز اين رابداند كه مريم ايران در هر بدبختي هم باشند آدم فروش وآدم كشي مثل تو را كه در ايران راه نميدهند . بلكه در همينجا هم بايد در دادگاه هاي بين المللي جواب بدهي. جالب است خود مردم آمريكا از اين قضيه ترامپ بسيار ناراحت هستند ولي فرقه از اين قضيه سر ودست ميشكاند ، علت هم اين است كه در شرايطي كه ريزشها بصورت روزانه در فرقه انجام ميشود ونفرات فرار ميكنند . بايد يك انگيزه اي به نفرات داخل داد واينها مجبور شدند كه به اين شكل موقت جلوي ريزشها را بگيرند. ولي خانم قجر دوست صميمي مك كين آزادي چيزي نيست كه بتوان با هر كاري آن را عوض كرد، بهتر است كه اين را قبول كني و آخر عمر را پيش آقاي مك كين سپري كني واين را به هر كسي بگوييم. كه جشن ان شب بخاطر اين موضوع است از خنده سكته ميكند. بهتر است كه بجاي اين طور جشنها بفكر آينده خود باشي ، منتظر اين همه نفرات كه سالهاي عمرشان را تو گرفتي باشي كه بيايند انتقام سالهاي عمرشان را از   تو بگيرند نمونه اش هم من كه به هر كجا   هم بروي سايه تو هستم .

نفرجدا شده از فرقه تيرانا . آلباني .سعید زمانی